• 9 czerwca, 2022

Przedni stosunek alfa-delta EEG i lęk społeczny we wczesnym okresie dojrzewania

Cztery nowe hydrochinony seskwiterpenowe, xishaeleganiny AD (<b>6</b>-<b>9</b>) wraz z jedenastoma znanymi pokrewnymi (<b>12</b> i <b>14</b >-<b>23</b>) wyizolowano z gąbki morskiej Xisha <i>Dactylospongia elegans</i> (rodzina Thorectida). Ich struktury zostały określone przez obszerną analizę spektroskopową, obliczenia ECD oraz przez porównanie z danymi spektralnymi przedstawionymi w literaturze.
Związki <b>7</b>, <b>15</b>, <b>20</b> i <b>21</b> wykazały znaczące działanie przeciwbakteryjne przeciwko <i>Staphylococcus aureus</i >, z minimalnymi wartościami stężeń hamujących 1,5, 2,9, 5,6 i 5,6 µg/ml, które są porównywalne z wartościami uzyskanymi dla kontroli pozytywnej wankomycyny (MIC: 1,0 µg/ml).

Przeprowadzono prospektywne badanie kohortowe dla dorosłych ze zdiagnozowanym COVID-19.

  • Krew rekonwalescencyjną pobrano po 4, 6 i 11 miesiącach od zakażenia SARS-CoV-2. Seropozytywność przeciwciał przeciw kolce utrzymywała się u wszystkich pacjentów (100%) do 11 miesięcy po COVID-19. Poziomy przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2 typu dzikiego stopniowo spadały, ale pozostały dodatnie u ponad 50% pacjentów 11 miesięcy po rozpoznaniu: 98,5% (67/68) po 4 miesiącach, 86,8% (46/53) po 6 miesiącach miesięcy i 58,8% (40/68).
  • Jednak aktywność krzyżowej neutralizacji przeciwko wariantom Beta i Delta była atenuowana odpowiednio 2,53-krotnie i 2,93-krotnie w porównaniu ze szczepem typu dzikiego.
  • Zaangażowanie wielu przypuszczalnych czynników genetycznych sprawia, że ​​osteoporoza jest chorobą złożoną. Wraz ze wzrostem długowieczności populacji Indii uświadamiamy sobie, że podobnie jak na Zachodzie, złamania osteoporotyczne są również istotnym wyjaśnieniem zachorowalności i śmiertelności u kobiet po menopauzie.
  • Badania sugerują, że składnik genetyczny odpowiedzialny za masę kostną może być powiązany z polimorfizmami pojedynczego nukleotydu.
  • Dlatego niniejsze badanie ma na celu zbadanie roli siedmiu polimorfizmów genów wcześniej związanych z fenotypem kości w kohorcie pomenopauzalnych południowoindyjskich kobiet z Tamil Nadu. W badaniu (n = 300) wzięło udział 100 kobiet z osteoporozą (wiek 59,3 ± 9,26), 100 kobiet z osteopenią (wiek 55,6 ± 8,17) i 100 kobiet bez osteoporozy jako grupa kontrolna (wiek 55,4 ± 8,85).
  • Polimorfizmy genetyczne określono metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) – polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych. Analiza powiązań genetycznych typu case-control BsmI VDR i BstBI genu PTH wykazała istotny związek alleliczny z niską gęstością mineralną kości wśród kobiet po menopauzie z osteoporozą.
  • Związek BMD z polimorfizmami genu VDR ujawnił, że średnie BMD w polimorfizmie BsmI z recesywnym genotypem GG u kobiet z osteoporozą było istotnie zmniejszone w porównaniu ze średnim BMD u kobiet z osteoporozą z genotypami AA i AG. W polimorfizmie BstBI BMD u osób z osteoporozą były istotnie niższe w grupie AA niż w grupach GA i GG.
  • Wyniki te dostarczają dowodów na niezależny związek między BMD i rs1544410 w VDR i rs6254 w PTH i mogą przyczynić się do bycia możliwym markerem genetycznym do przewidywania podatności na chorobę w badanej populacji.

Chociaż średni wiek wystąpienia zespołu lęku społecznego (SAD) przypada na okres dojrzewania, stosunkowo niewiele wiemy na temat neurorozwojowych korelatów subsyndromalnego lęku społecznego we wczesnym okresie dojrzewania przed wystąpieniem SAD.

Tutaj zbadaliśmy czołowy współczynnik alfa/delta EEG (przypuszczalny wskaźnik dojrzewania mózgu) w związku z objawami lęku społecznego we wczesnym okresie dojrzewania. Spoczynkowe regionalne pomiary mocy spektralnej EEG były zbierane w sposób ciągły przez 4 minuty (2 minuty przy oczach otwartych, 2 minuty przy oczach zamkniętych) w wolnych (tj. delta) i szybkich (tj. alfa) częstotliwościach w czasie 1 oraz zgłaszany przez siebie lęk społeczny pomiary zostały zebrane jednocześnie w Czasie 1, a następnie prospektywnie około rok później (Czas 2) u 103 typowo rozwijających się dzieci w wieku od 12 do 14 lat (46,6% kobiet, wiek M  = 12,91 lat, wiek SD  = 0,81 lat).
Stosując analizę krzywych wzrostu latentnych klas, z dwóch ocen uzyskano stabilne wysokie i stabilne niskie klasy lęku społecznego. Kontrolując wiek, płeć i rozwój pokwitania dzieci, odkryliśmy, że młodzież ze stabilnej klasy wysokiego lęku społecznego częściej wykazywała stosunkowo niższy współczynnik alfa/delta w płaszczyźnie czołowej, co odzwierciedla pozornie mniejsze dojrzewanie mózgu w porównaniu z młodzieżą ze stabilnego niskiego lęku społecznego. klasa.
Wyniki były specyficzne dla lęku społecznego i nie obejmowały objawów lęku uogólnionego. Wyniki omówiono pod kątem domniemanych funkcji mniejszego dojrzewania mózgu w zrozumieniu indywidualnych różnic w złożonych ludzkich zachowaniach społecznych.
Dwutlenek tytanu był szeroko badany w fazie rutylu lub anatazu, podczas gdy jego fazy wysokociśnieniowe są mniej dobrze poznane, mimo że uważa się, że wiele z nich ma interesujące właściwości optyczne, mechaniczne i elektrochemiczne. Metody oparte na pierwszych zasadach, takie jak teoria funkcjonału gęstości (DFT), są często używane do obliczania entalpii faz TiO 2  w temperaturze 0 K, ale są one drogie, a zatem niepraktyczne w przypadku długiej skali czasu i symulacji dużych systemów w skończonych temperatury.

Z drugiej strony tanie potencjały empiryczne nie są w stanie uchwycić względnych stabilności różnych polimorfów.

Aby modelować zachowania termodynamiczne faz otoczenia i wysokiego ciśnienia TiO 2 , projektujemy model empiryczny jako punkt odniesienia, a następnie trenujemy potencjał uczenia maszynowego w oparciu o różnicę między danymi DFT a modelem empirycznym. Ten tak zwany potencjał uczenia Δ zawiera oddziaływania elektrostatyczne dalekiego zasięgu i przewiduje entalpie 0 K stabilnych faz TiO 2  , które są dobrze zgodne z DFT.
Konstruujemy wykres fazowy ciśnienie-temperatura TiO 2  w zakresie 0 < P < 70 GPa i 100 < T < 1500 K. Następnie symulujemy dynamiczne procesy przemian fazowych poprzez kompresję anatazu w różnych temperaturach. W temperaturze 300 K obserwujemy głównie przemianę anatazu w baddeleyit przy około 20 GPa za pomocą martenzytycznego dwustopniowego mechanizmu z wysoce uporządkowanym i zbiorowym ruchem atomowym.

Methyl alpha-​D-​Glucopyranoside 6-​(4-​Methylbenzenesulfona​te)

M331490 Toronto Research Chemicals 100mg 800 EUR

Octyl-b-D glucopyranoside

RM7333-1G EWC Diagnostics 1 unit 83.98 EUR

Methyl 6-​Amino-​6-​deoxy-alpha-​D-​glucopyranoside

M304415 Toronto Research Chemicals 100mg 1800 EUR

Diosmetin-​7-​o-​beta-​D-​glucopyranoside

D485213 Toronto Research Chemicals 250mg 1200 EUR

Decyl Glucopyranoside

40400020-1 Glycomatrix 100 mg 38.33 EUR

Decyl Glucopyranoside

40400020-2 Glycomatrix 1 g 90.14 EUR

Mogroside IA-(1-3)-glucopyranoside

T13775-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Mogroside IA-(1-3)-glucopyranoside

T13775-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Mogroside IA-(1-3)-glucopyranoside

T13775-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Mogroside IA-(1-3)-glucopyranoside

T13775-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Mogroside IA-(1-3)-glucopyranoside

T13775-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Pulsatillachinensis glucopyranoside

TB0835 ChemNorm 5mg 882 EUR

2-Amino-2-deoxy-1-alpha-(2-naphthyl)-glucopyranoside-13C6

A605652 Toronto Research Chemicals 25mg 19000 EUR

5,​6,​7,​40-​Tetrahydroxyisoflavo​ne-​6,​7-​di-​o-​b-​D-​glucopyranoside

HY-N6847 MedChemExpress 5mg 846 EUR

3-Carbosypropyl   2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D glucopyranoside

TNU1571-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

3-Carbosypropyl   2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D glucopyranoside

TNU1571-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

3-Carbosypropyl   2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D glucopyranoside

TNU1571-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

3-Carbosypropyl   2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D glucopyranoside

TNU1571-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

3-Carbosypropyl   2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D glucopyranoside

TNU1571-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Benzyl 2-​acetamido-​2-​deoxy-​4-​O-​(b-​D-​galactopyranosyl)​-​a-​D-​glucopyranoside

B226325 Toronto Research Chemicals 250mg 4500 EUR

4-​Methoxyphenyl 2-​O-​Benzoyl-​3,​6-​di-​O-​benzyl-​beta-​D-​glucopyranoside

M871618 Toronto Research Chemicals 100mg 1800 EUR

Phenylmethyl O-​(N-​acetyl-​alpha-​neuraminosyl)​-​(2→3)​-​O-​beta-​D-​galactopyranosyl-​(1→4)​-​2-​(acetylamino)​-​2-​deoxy-alpha-​D-​Glucopyranoside

P571653 Toronto Research Chemicals 25mg 15000 EUR

Phenylmethyl O-​(N-​acetyl-​alpha-​neuraminosyl)​-​(2→6)​-​O-​beta-​D-​galactopyranosyl-​(1→4)​-​2-​(acetylamino)​-​2-​deoxy-alpha-​D-​Glucopyranoside

P571655 Toronto Research Chemicals 75mg 21000 EUR

2-Amino-2-Deoxy-1-α-(2-Naphthyl)-Glucopyranoside

A605650 Toronto Research Chemicals 25mg 224 EUR

2-Sulfamate-2-deoxy-1-Alpha-(2-naphthyl)-glucopyranoside Sodium Salt

S789204 Toronto Research Chemicals 0.5mg 1694 EUR

2-Amino-2-Deoxy-1-α-(2-Naphthyl-1,3,4,5,6,7,8-d7)-Glucopyranoside

A605651 Toronto Research Chemicals 0.5mg 1804 EUR

Glucopyranoside,(3beta,25R)-17-hydroxyspirost-5-en-3-yl

TN6451-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Glucopyranoside,(3beta,25R)-17-hydroxyspirost-5-en-3-yl

TN6451-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Glucopyranoside,(3beta,25R)-17-hydroxyspirost-5-en-3-yl

TN6451-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Glucopyranoside,(3beta,25R)-17-hydroxyspirost-5-en-3-yl

TN6451-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Glucopyranoside,(3beta,25R)-17-hydroxyspirost-5-en-3-yl

TN6451-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Methyl 1-​C-​[4-​Chloro-​3-​[(4-​ethoxyphenyl)​methyl]​phenyl]​-​L-​glucopyranoside

M323288 Toronto Research Chemicals 10mg 2404 EUR

8-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)-1-anthraquinonyl Glucopyranoside Pentaacetate

H939810 Toronto Research Chemicals 100mg 379 EUR

Resorufin alpha-D-glucopyranoside *CAS 136565-96-3*

14022-5mg AAT Bioquest 5 mg 425 EUR

Resorufin alpha-D-glucopyranoside *CAS 136565-96-3*

14023-1mg AAT Bioquest 1 mg 211 EUR

Resorufin alpha-D-galactopyranoside

14021-5mg AAT Bioquest 5 mg 334 EUR

2,​3,​4-​Triacetate 6-Oxo-​6H-​dibenzo[b,​d]​pyran-​3-​yl beta-​D-​Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester

O118575 Toronto Research Chemicals 25mg 1200 EUR

4-​Methyl-​2-​oxo-​2H-​1-​benzopyran-​7-​yl-beta-​D-​glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate

M320780 Toronto Research Chemicals 50mg 201 EUR

beta-D-17-Oxo-5alpha-androstan-3beta-yl Methyl Ester Triacetate Glucopyranosiduronic Acid

O578010 Toronto Research Chemicals 250mg 3000 EUR

Propylene Glycol 2-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate

P835238 Toronto Research Chemicals 10mg 190 EUR

2,​3,​4-​Triacetate 6-​O-​(2,​3,​4,​6-​Tetra-​O-​acetyl-​beta-​D-​glucopyranosyl)​-beta-​D-​glucopyranose

T542690 Toronto Research Chemicals 250mg 800 EUR

(3a,​5b)​-​21-​(acetyloxy)​-​20-​[(aminocarbonyl)​hydrazono]​pregnan-​3-​yl-O-2,​3,​4-​triacetate b-​D-​Glucopyranosiduronic acid, methyl ester

A576205 Toronto Research Chemicals 10mg 2087 EUR

2-​Acetamido-​2-​Deoxy-​3-​O-​Ss-​D-​Glucopyranuronosyl-​Ss-​D-​Glucopyranose

A188580 Toronto Research Chemicals 250mg 19000 EUR

Resorufin β-D-lactoside

GC7466-10 Glentham Life Sciences 10 354.2 EUR

Resorufin β-D-lactoside

GC7466-25 Glentham Life Sciences 25 699.1 EUR

Resorufin β-D-lactoside

GC7466-50 Glentham Life Sciences 50 1193.1 EUR

Resorufin β-D-xylobioside

GC9633-1 Glentham Life Sciences 1 317 EUR

Resorufin β-D-xylobioside

GC9633-10 Glentham Life Sciences 10 1416.9 EUR

Resorufin β-D-xylobioside

GC9633-2 Glentham Life Sciences 2 466.1 EUR

Resorufin β-D-xylobioside

GC9633-5 Glentham Life Sciences 5 885.6 EUR

Resorufin b-D-cellobioside

R216645 Toronto Research Chemicals 100mg 4500 EUR

2,​3,​4-​Triacetate 1-​(2,​2,​2-​Trichloroethanimidat​e) 6-​O-​(2,​3,​4,​6-​Tetra-​O-​acetyl-​Beta-​D-​glucopyranosyl)​-Beta-​D-​glucopyranose

T542695 Toronto Research Chemicals 100mg 592 EUR

Resorufin

561157 MedKoo Biosciences 1.0g 210 EUR

Resorufin

T16734-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Resorufin

T16734-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Resorufin

T16734-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Resorufin

T16734-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Resorufin

T16734-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Resorufin

HY-123533 MedChemExpress 100mg 170.4 EUR

Resorufin

R146515 Toronto Research Chemicals 1g 481 EUR

Resorufin

R00730 Pfaltz & Bauer 1G 524.65 EUR

Resorufin β-D-cellotrioside

GC3390-1 Glentham Life Sciences 1 559.4 EUR

Resorufin β-D-cellotrioside

GC3390-2 Glentham Life Sciences 2 960.1 EUR

Resorufin β-D-cellotrioside

GC3390-5 Glentham Life Sciences 5 1864.3 EUR

Resorufin β-D-Galactopyranoside

574009 MedKoo Biosciences 5.0mg 235 EUR

Resorufin Butyrate

R146520 Toronto Research Chemicals 250mg 800 EUR

8-​(beta-​D-​Glucopyranosyloxy)​-​7-​Hydroxy-2H-​1-​Benzopyran-​2-​One

G401130 Toronto Research Chemicals 250mg 7600 EUR

7-​(beta-​D-​Glucopyranosyloxy)​-​8-​Hydroxy-2H-​1-​Benzopyran-​2-​One

G401140 Toronto Research Chemicals 250mg 4500 EUR

Resorufin-isobutyrate

GW9246-1 Glentham Life Sciences 1 175.5 EUR

Resorufin-isobutyrate

GW9246-25 Glentham Life Sciences 25 1500.7 EUR

Resorufin-isobutyrate

GW9246-5 Glentham Life Sciences 5 405.4 EUR

7-Ethoxy Resorufin

E892875 Toronto Research Chemicals 10mg 288 EUR

Resorufin Phosphocholine

11640 AAT Bioquest 1 mg 341 EUR

Resorufin Phosphocholine

11640-1mg AAT Bioquest 1 mg 334 EUR

Resorufin beta-D-Glucuronide Sodium Salt

R146513 Toronto Research Chemicals 100mg 1800 EUR

Resorufin (high purity)

10062 Biotium 100MG 67 EUR

Resorufin (high purity)

10062-1 Biotium EA 67 EUR

Resorufin sodium salt

462973 MedKoo Biosciences 10.0mg Ask for price

Resorufin ethyl ether

GL6291-1 Glentham Life Sciences 1 117.8 EUR

Resorufin ethyl ether

GL6291-10 Glentham Life Sciences 10 284.3 EUR

Resorufin ethyl ether

GL6291-100 Glentham Life Sciences 100 1979.7 EUR

Resorufin sodium salt

T16734L-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Resorufin sodium salt

T16734L-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Resorufin sodium salt

T16734L-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Resorufin sodium salt

T16734L-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Resorufin sodium salt

T16734L-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Resorufin sodium salt

HY-123533A MedChemExpress 100mg 170.4 EUR

1,​3,​4,​6-​Tetraacetate 2-​(Benzoylamino)​-​2-​deoxy-D-​glucopyranose ( >80%)

T207320 Toronto Research Chemicals 1g 1137 EUR

Resorufin methyl ether

T22973-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Resorufin methyl ether

T22973-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Resorufin methyl ether

T22973-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Resorufin methyl ether

T22973-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Resorufin methyl ether

T22973-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Resorufin pentyl ether

T23134-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Resorufin pentyl ether

T23134-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Resorufin pentyl ether

T23134-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Resorufin pentyl ether

T23134-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Resorufin pentyl ether

T23134-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Resorufin benzyl ether

T37788-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Resorufin benzyl ether

T37788-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Resorufin benzyl ether

T37788-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Resorufin benzyl ether

T37788-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Resorufin benzyl ether

T37788-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Resorufin Benzyl Ether

R146518 Toronto Research Chemicals 10mg 161 EUR

Quercetin 3-O-β-D-(6''-p-coumaroyl)glucopyranosyl(1→2)-α-L-rhamn

TN2125-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Quercetin 3-O-β-D-(6''-p-coumaroyl)glucopyranosyl(1→2)-α-L-rhamn

TN2125-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Quercetin 3-O-β-D-(6''-p-coumaroyl)glucopyranosyl(1→2)-α-L-rhamn

TN2125-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Quercetin 3-O-β-D-(6''-p-coumaroyl)glucopyranosyl(1→2)-α-L-rhamn

TN2125-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Quercetin 3-O-β-D-(6''-p-coumaroyl)glucopyranosyl(1→2)-α-L-rhamn

TN2125-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

resorufin galactopyranoside

T1699-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

resorufin galactopyranoside

T1699-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

resorufin galactopyranoside

T1699-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

resorufin galactopyranoside

T1699-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

resorufin galactopyranoside

T1699-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

4-​O-​β-​Glucopyranosyl-​cis-​coumaric Αcid (>80%)

G419040 Toronto Research Chemicals 10mg 454 EUR

Resorufin Sodium Salt ~90%

R146500 Toronto Research Chemicals 1g 925 EUR

4-​O-​(2,​3,​4,​6-Tetra-​O-​acetyl-​beta-​D-​galactopyranosyl)​-​beta-​D-​glucopyranose 2,​3,​6-​Triacetate

T115005 Toronto Research Chemicals 250mg 1200 EUR

Resorufin beta-D-galactopyranoside *CAS 95079-19-9*

14019-5mg AAT Bioquest 5 mg 109 EUR

10-​b-​D-​Glucopyranosyl-​1,​8-​dihydroxy-​3-​(hydroxymethyl)​-anthrone heptaacetate

G419060 Toronto Research Chemicals 10mg 667 EUR

Resorufin 7-O-methyl ether

GC1738-1 Glentham Life Sciences 1 117.8 EUR

Resorufin 7-O-methyl ether

GC1738-10 Glentham Life Sciences 10 284.3 EUR

Resorufin 7-O-methyl ether

GC1738-100 Glentham Life Sciences 100 1979.7 EUR

(2Z)​-3-​[4-​[(2,​3,​4,​6-​Tetra-​O-​acetyl-​Beta-​D-​glucopyranosyl)​oxy]​phenyl]​-​2-propenoic Acid Methyl Ester

T607400 Toronto Research Chemicals 10mg 592 EUR

1,2,3,4,6-Penta-trimethylsilyl Glucopyranose

P274126 Toronto Research Chemicals 100mg 724 EUR

Resorufin, sodium salt *CAS 34994-50-8*

65-100mg AAT Bioquest 100 mg 86 EUR

Resorufin ethyl ether *CAS 5725-91-7*

15023 AAT Bioquest 5 mg 88 EUR

Resorufin ethyl ether *CAS 5725-91-7*

15023-5mg AAT Bioquest 5 mg 86 EUR

Resorufin benzyl ether *CAS 87687-02-3*

15020-10mg AAT Bioquest 10 mg 86 EUR

Resorufin methyl ether *CAS 5725-89-3*

15024 AAT Bioquest 5 mg 88 EUR

Resorufin methyl ether *CAS 5725-89-3*

15024-5mg AAT Bioquest 5 mg 86 EUR

Resorufin pentyl ether *CAS 87687-03-4*

15025 AAT Bioquest 5 mg 88 EUR

Resorufin pentyl ether *CAS 87687-03-4*

15025-5mg AAT Bioquest 5 mg 86 EUR

2-​(Acetylamino)​-​2-​deoxy-​4,​6-​O-​(phenylmethylene)​-a-​D-​glucopyranose 1-​[Bis(phenylmethyl) Phosphate]

A168228 Toronto Research Chemicals 10mg 2030 EUR

3,​4-Diacetate Methyl Ester 1,​2-​Anhydro-​alpha-​D-​Glucopyranuronic Acid

D108050 Toronto Research Chemicals 25mg 1200 EUR

(R)​-2-​(Acetylamino)​-​2-​deoxy-a-​D-​glucopyranose 1-​(Dihydrogen phosphate) 3-​(3-​Hydroxytetradecanoat​e)

A171025 Toronto Research Chemicals 10mg 930 EUR

[3(R)​]​-2-​(Acetylamino)​-​2-​deoxy-​4,​6-​O-​(phenylmethylene)​-a-​D-​glucopyranose 1-​[Bis(phenylmethyl) Phosphate] 3-​[3-​(Phenylmethoxy)​tetradecanoate]​

A168238 Toronto Research Chemicals 10mg 477 EUR

b-​D-​Glucopyranuronic Acid Phenylmethyl Ester 1-Benzoate

B379855 Toronto Research Chemicals 100mg 351 EUR

4-​oxo-9-cis-Retinoic Acid beta-​D-​Glucopyranuronosyl Ester

R252133 Toronto Research Chemicals 25mg 11200 EUR

1-​[1-​(4-​Chlorobenzoyl)​-​5-​hydroxy-​2-​methyl-​1H-​indole-​3-​acetate]Beta-​D-​Glucopyranuronic Acid

C429115 Toronto Research Chemicals 5mg 1154 EUR

Methyl 1-((2-Benzyloxycarbonxyl)phenyl)-2,3,4-tri-O-acetyl-Beta-D- glucopyranuronate-d4

M292777 Toronto Research Chemicals 10mg 173 EUR

Mouse Recombinant purified Resistin-Like protein alpha (RELM-alpha/FIZZ1)

RELMA15-R-25 Alpha Diagnostics 25 ug 927.6 EUR

Mouse Recombinant purified Resistin-Like protein alpha (RELM-alpha/FIZZ1)

RELMA15-R-5 Alpha Diagnostics 5 ug 388.8 EUR

Rabbit Anti-Rat Glutathione Transferase alpha (GST-alpha) antiserum

GSTA11-S Alpha Diagnostics 100 ul 548.4 EUR

Rabbit Anti-Human Glutathione Transferase alpha (GST-alpha) antiserum

GSTA12-S Alpha Diagnostics 100 ul 548.4 EUR

monoclonal Anti-Rat Resistin-Like protein alpha (RELM-alpha/FIZZ1) ascites

RELMA14-M Alpha Diagnostics 100 ul 578.4 EUR

Recombinant (E.Coli) Human p38 alpha/SAPK2 alpha

RP-675 Alpha Diagnostics 1 ug 343.2 EUR

Recombinant Mouse Resistin-Like protein alpha (RELM-alpha/FIZZ1) Protein for WB

RELMA11-C Alpha Diagnostics 100 ul 343.2 EUR

Mouse Resistin-Like protein alpha (RELM-alpha/FIZZ1) control/blocking peptide #1

RELMA11-P Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

Rabbit Anti-Mouse Resistin-Like protein alpha (RELM-alpha/FIZZ1) antiserum #1

RELMA11-S Alpha Diagnostics 100 ul 548.4 EUR

Human Resistin-Like protein alpha (RELM-alpha/FIZZ1) control/blocking peptide #2

RELMA12-P Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

Rabbit Anti-Human Resistin-Like protein alpha (RELM-alpha/FIZZ1) antiserum #2

RELMA12-S Alpha Diagnostics 100 ul 548.4 EUR

Rat monoclonal Anti-Mouse Resistin-Like protein alpha (RELM-alpha/FIZZ1) ascites

RELMA13-M Alpha Diagnostics 100 ul 578.4 EUR

Rabbit Anti-Mouse Resistin-Like protein alpha (RELM-alpha/FIZZ1) IgG#1, aff. pure

RELMA11-A Alpha Diagnostics 100 ug 578.4 EUR

Rabbit Anti-Human Resistin-Like protein alpha (RELM-alpha/FIZZ1) IgG #2, aff. Pure

RELMA12-A Alpha Diagnostics 100 ug 578.4 EUR

Octyl alpha-D-glucopyranoside

GC1611-1 Glentham Life Sciences 1 237.2 EUR

Octyl alpha-D-glucopyranoside

GC1611-100 Glentham Life Sciences 100 39.4 EUR

Octyl alpha-D-glucopyranoside

GC1611-100MG Glentham Life Sciences 100 mg 84 EUR

Octyl alpha-D-glucopyranoside

GC1611-1G Glentham Life Sciences 1 g 322.8 EUR

Octyl alpha-D-glucopyranoside

GC1611-250 Glentham Life Sciences 250 79.1 EUR

Octyl alpha-D-glucopyranoside

GC1611-250MG Glentham Life Sciences 250 mg 132 EUR

Octyl alpha-D-glucopyranoside

GC1611-500 Glentham Life Sciences 500 142.4 EUR

Octyl alpha-D-glucopyranoside

GC1611-500MG Glentham Life Sciences 500 mg 208.8 EUR

Ethyl alpha-D-glucopyranoside

TBZ2120 ChemNorm 25mg Ask for price

Octyl Alpha-D-Glucopyranoside

O285000 Toronto Research Chemicals 100mg 193 EUR

Methyl alpha-D-glucopyranoside

GC8691-100 Glentham Life Sciences 100 27.8 EUR

Methyl alpha-D-glucopyranoside

GC8691-100G Glentham Life Sciences 100 g 69.6 EUR

Methyl alpha-D-glucopyranoside

GC8691-250 Glentham Life Sciences 250 55.4 EUR

Methyl alpha-D-glucopyranoside

GC8691-250G Glentham Life Sciences 250 g 103.2 EUR

Methyl alpha-D-glucopyranoside

GC8691-500 Glentham Life Sciences 500 96.9 EUR

Methyl alpha-D-glucopyranoside

GC8691-500G Glentham Life Sciences 500 g 153.6 EUR

Phenyl alpha-D-Glucopyranoside

P324000 Toronto Research Chemicals 1g 138 EUR

human Topoisomerase II alpha (TOP2 alpha) Control/blocking peptide

TOP2A11-P Alpha Diagnostics 100 ug 196.8 EUR

Recombinant purified, human Interleukin-1 alpha (IL-1 alpha), active

IL1A15-R-10 Alpha Diagnostics 10 ug 416.4 EUR

Rabbit Anti-human Topoisomerase II alpha (TOP2 alpha) IgG, aff pure

TOP2A11-A Alpha Diagnostics 100 ug 578.4 EUR

Kaempferol-3-O-(2''-O-β-D- glucopyl)-β-D–rutinoside

TBW00748 ChemNorm 10mg 631.2 EUR
W temperaturze 2000 K anataz może przekształcić się w kotunnit około 45-55 GPa w sposób aktywowany termicznie i probabilistyczny, któremu towarzyszy ruch dyfuzyjny atomów tlenu. Ciśnienia obliczone dla tych przejść wykazują dobrą zgodność z eksperymentami. Nasze wyniki rzuciły światło na sposób syntezy i stabilizacji wysokociśnieniowych faz TiO 2  , a nasza metoda ma ogólne zastosowanie do innych materiałów funkcjonalnych z wieloma polimorfami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *