• 9 czerwca, 2022

2- i 2,7-podstawione para-N-metylopirydyniowe pireny

Obecnie konieczne jest opracowanie nowatorskich, tańszych nanoformulacji do kontrolowanego in situ i bezpiecznego dostarczania fotouczulaczy (PS) przeciwko patogenom oportunistycznym w obszarach infekcji organizmu. Przeciwdrobnoustrojowa terapia fotodynamiczna (aPDT) to obiecujące podejście do leczenia zakażeń bakteryjnych opornych na antybiotyki. W niniejszym artykule proponujemy zaprojektowanie i scharakteryzowanie nowego nanofototerapeutyku opartego na handlowej cyklodekstrynie CAPTISOL (eter sulfobutylowy-beta-cyklodekstryny, SBE-βCD) i 5,10,15,20-tetrakis(1-metylopirydynium-4-yl) tetrakis(p-toluenosulfonian) porfiny (TMPyP) do wytwarzania wydajnych biokompatybilnych systemów dla aPDT.

Sferyczne nanoukłady o długości około 360 nm oparte na kompleksach supramolekularnych CAPTISOL/TMPyP o stechiometrii 1:1 i pozornej stałej równowagi wiązania (Kb   1,32 × 105 M  -1 ) zostały przygotowane z wydajnością uwięzienia ≅ 100% przez proste mieszanie w środowisku wodnym i liofilizacja. Systemy te zostały scharakteryzowane przez uzupełniające się techniki spektroskopii i mikroskopii.

Fluorescencja czasowo-rozdzielcza wskazała na silne oddziaływanie monomeru porfirynowego w nanozespołach (τ 2  ≅ 11 ns z ilością ok. 90%) oraz zaobserwowano nikłą samoagregację porfiryn.

Porównawcze oznaczenie tlenu singletowego (ϕ Δ CAPTISOL /TMPyP = 0,58) pozwoliło ocenić ich potencjał fotodynamiczny. Badania uwalniania i fotostabilności przeprowadzono w warunkach fizjologicznych, wskazując na rolę CAPTISOL w podtrzymywaniu uwalniania porfiryny przez ponad 2 tygodnie i ochronie PS przed fotodegradacją. Na koniec zbadano aktywność fotoprzeciwdrobnoustrojową nanozespołów w porównaniu z wolną porfiryną wobec Gram-ujemnych P.aeruginosa, E. coli i Gram-dodatnich S. aureus.

 • Proponowane nanosystemy były w stanie fotozabić zarówno Gram-dodatnie, jak i -ujemne komórki bakteryjne, podobnie jak TMPyP przy MBC 90  = 6 µM TMPyP i przy  dawce światła 42 J/ cm2 . Jednak w odniesieniu do mniej selektywnego wolnego TMPyP w miejscach biologicznych, nanozespoły wykazują właściwości przedłużonego uwalniania i wyższą fotostabilność, optymalizując w ten sposób efekt PDT w miejscu działania.
 • Wyniki te mogą otworzyć drogę do badań translacyjnych in vivo nad nano(foto)lekami i nanoteranostykami opartymi na tańszych preparatach CD i PS.
 • Zsyntetyzowano dwa związki N-metylopirydyniowe i analogiczne N-protonowane sole 2- i 2,7-podstawionych związków 4-pirydylo-pirenowych oraz zbadano ich struktury krystaliczne, właściwości fotofizyczne zarówno w roztworze, jak i w stanie stałym, właściwości elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne .
 • Po metylacji lub protonowaniu maksima emisji są znacznie przesunięte batochromowo w porównaniu ze związkami obojętnymi, chociaż maksima absorpcji pozostają prawie niezmienione. W rezultacie związki kationowe wykazują bardzo duże pozorne przesunięcia Stokesa dochodzące do 7200 cm -1 .
 • Związki N-metylopirydyniowe wykazują pojedynczą redukcję przy ok. -1,5 V vs. Fc/Fc + w MeCN. Podczas gdy proces redukcji był odwracalny dla związku 2,7-dipodstawionego, był nieodwracalny dla związku monopodstawionego. Wyniki eksperymentalne są uzupełniane obliczeniami DFT i TD-DFT. Co więcej, związki N-metylopirydyniowe wykazują silne interakcje z (ct)-DNA grasicy cielęcej, przypuszczalnie przez interkalację, co toruje drogę do dalszych zastosowań tych wielofunkcyjnych związków jako potencjalnych środków bioaktywnych DNA.

W poszukiwaniu nowych środków wiążących rowki DNA zsyntetyzowano szereg podstawionych 9,10-metylopirydynoantracenów i zbadano ich interakcje z DNA za pomocą absorpcji UV/vis, spektroskopii CD i fluorescencyjnej.

 • Tryb wiązania mniejszych rowków potwierdzają badania topnienia DNA, silne efekty CD, zależność powinowactwa wiązania od siły jonowej oraz różnicowanie między parami zasad AT i GC.
 • Nie występuje wiązanie z sekwencjami GC. Wyznaczono stałe wiązania z DNA grasicy cielęcej (ct-DNA) i poli(dA:dT) w zakresie od 1 × 104 do 3  × 105  M -1  .
 • Siła wiązania zmniejsza się wraz z wielkością podstawników przyłączonych w miejscu antracenu. Zmiana wzoru podstawienia naładowanych grup pokazuje, że grupy metylowe w pozycji meta powodują nieco silniejsze wiązanie niż grupy metylowe w pozycji para.
 • W przeciwieństwie do tych grup w pozycji orto nie zaobserwowano interakcji wiązania. Najsilniejsze wiązanie osiąga się przy ekspansji obwodowego heterocyklu z pirydyny do chinoliny. Modelowanie molekularne ujawnia kluczową rolę wzorca substytucji: antracyny z para i metapirydynami ustawiają się wzdłuż mniejszych rowków. Z drugiej strony pochodna orto nie przyjmuje wyrównania rowka.
 • Jednokrystaliczne struktury dyfrakcyjne promieniowania rentgenowskiego wodorofumaranu 5-amino-2-metylopirydyniowego zostały rozwiązane w 150 i 300 K (CCDC 1952142 i 1952143). Pierścień zasada-kwas-zasada-kwas tworzony jest przez wiązania wodorowe pirydyniowo-karboksylanowe i amina-karboksylanowe, które utrzymują razem łańcuchy utworzone z jonów fumaranu wodorowego związanych wiązaniami wodorowymi.
 • Przesunięcia chemiczne 1  H i  13  C, a także przesunięcia  14  N, które dodatkowo zależą od oddziaływania kwadrupolowego, są określane za pomocą eksperymentalnego magnetycznego rezonansu jądrowego w stanie stałym (NMR) z wirowaniem pod magicznym kątem (MAS) i rozszerzonej fali projekcyjnej (GIPAW) z uwzględnieniem cechowania. obliczenie.
 • Przedstawiono dwuwymiarowe widma homojądrowe 1H-1H dwukwantowe   ( DQ )  MAS  oraz   heterojądrowe 1H – 13C  i  14N – 1H  . Tylko niewielkie różnice do 0,1 ppm i 0,6 ppm dla  1  H i  13  C są obserwowane między obliczeniami GIPAW, począwszy od dwóch struktur rozwiązanych w 150 i 300 K (po optymalizacji geometrii pozycji atomów, ale nie parametrów komórki elementarnej). Porównanie obliczonych przez GIPAW  przesunięć chemicznych 1H  dla izolowanych cząsteczek i pełnych struktur krystalicznych wskazuje na siłę wiązania wodorowego.

Ludzki transporter kationów organicznych 1 (hOCT1) i 3 (hOCT3) są silnie eksprymowane w hepatocytach i odgrywają ważną rolę we wchłanianiu, dystrybucji i eliminacji kationów.

Poprzednie badanie wykazało, że obniżenie poziomu mRNA hOCT1 i hOCT3 było związane z rokowaniem i nasileniem raka wątrobowokomórkowego (HepG2). Nie badano, czy te transportery eksprymowane w komórkach HepG2 służą do dostarczania leków kationowych. Poza transportem radioaktywnym, możliwości oceny hOCT w hepatocytach są ograniczone.

Badanie to wyjaśniło istotną rolę hOCT w HepG2 poprzez porównanie kationowego fluorescencyjnego 4-(4-(dimetylo-amino)styrylo)-N-metylopirydyniowego (ASP +  ) z tradycyjnym [ 3H  ]-1-metylo-4-fenylopirydynią (MPP). +  ). Wyniki wykazały, że ASP +  był korzystnie transportowany do HepG2 w porównaniu z [ 3H  ]-MPP +  z wysokim powinowactwem i wysoką maksymalną szybkością transportu. Selektywny transport ASP +  za pośrednictwem hOCT był pod wpływem zewnątrzkomórkowego pH, temperatury i depolaryzacji błony, odpowiadającej ekspresji hOCT1 i hOCT3.

4-(Dimethylamino)-1-methylpyridinium (iodide)

T36867-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

4-(Dimethylamino)-1-methylpyridinium (iodide)

T36867-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

4-(Dimethylamino)-1-methylpyridinium (iodide)

T36867-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

4-(Dimethylamino)-1-methylpyridinium (iodide)

T36867-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

4-(Dimethylamino)-1-methylpyridinium (iodide)

T36867-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

4-(Dimethylamino)-1-methylpyridinium (iodide)

MBS5797897-100mg MyBiosource 100(mg 340 EUR

4-(Dimethylamino)-1-methylpyridinium (iodide)

MBS5797897-10mg MyBiosource 10(mg 130 EUR

4-(Dimethylamino)-1-methylpyridinium (iodide)

MBS5797897-50mg MyBiosource 50(mg 240 EUR

4-(4-Diethylaminostyryl)-1-methylpyridinium iodide

D473593 Toronto Research Chemicals 1g 58 EUR

4-[1,5-Bis-(2-methylsulfamoylethyl)-1H-indol-3-yl]-1-methylpyridinium Iodide

B897960 Toronto Research Chemicals 25mg 3000 EUR

4-(Di-1H-indol-3-ylmethyl)-1-methyl-pyridinium Iodide

I098345 Toronto Research Chemicals 100mg 1200 EUR

3-(3,5-Dioxo-3H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)-1-methylpyridin-1-ium Iodide

C124550 Toronto Research Chemicals 250mg 4500 EUR

3,3'-((1E,1'E)-(9-(2-(2-(2-(2-(1-methylpiperidin-1-ium-1-yl)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)-9H-carbazole-2,7-diyl)bis(ethene-2,1-diyl))bis(1-methylpyridin-1-ium) iodide

M330465 Toronto Research Chemicals 25mg 19000 EUR

1-(1-Adamantyl)-4-methylpyridinium Bromide

A433080 Toronto Research Chemicals 1g 800 EUR

1-Benzyl-4-(5,6-dimethoxy-1-oxoindan-2-yl)methylpyridinium Bromide

B276150 Toronto Research Chemicals 500mg 1800 EUR

1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-4-(3methoxypropoxy)-3-methylpyridinium-2-carboxylate

B202983 Toronto Research Chemicals 25mg 7600 EUR

4-[1,5-Bis-(2-methylsulfamoylethyl)-1H-indol-3-yl]-1-methylpyridinium Chloride

B486100 Toronto Research Chemicals 0.5mg 1455 EUR

1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-methylpyridinium Chloride Hydrochloride

A618530 Toronto Research Chemicals 10g 155 EUR

1-Methyl-pyridinium Chloride

M328060 Toronto Research Chemicals 1g 121 EUR

4,4'-[9H-Carbazole-3,6-diyldi-(1E)-2,1-ethenediyl]bis[1-methyl-pyridinium Diiodide (>90%)

C176070 Toronto Research Chemicals 500mg 181 EUR

4,4'-[9H-Carbazole-3,6-diyldi-(1E)-2,1-ethenediyl]bis[1-methyl-pyridinium Diiodide-d6

C176072 Toronto Research Chemicals 25mg 1200 EUR

1-Benzyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-1-ium Bromide

B279930 Toronto Research Chemicals 100mg 201 EUR

1-Benzyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-1-ium Bromide

B288990 Toronto Research Chemicals 25mg 800 EUR

1-Benzyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-1-ium-d2 Bromide

B279933 Toronto Research Chemicals 1mg 1246 EUR

1-Benzyl-3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-1-ium-d3 Bromide

B288992 Toronto Research Chemicals 25mg 1200 EUR

(R)-2-((R)-Carboxy((Z)-2-(ethoxyimino)-2-(5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamido)methyl)-5-((4-(1-methylpyridin-1-ium-4-yl)thiazol-2-yl)thio)-3,6-dihydro-2H-1,3-thiazine-4-carboxylate

C183683 Toronto Research Chemicals 25mg 4500 EUR

Osimertinib N'-Methylpyrrolidone Iodide

O702280 Toronto Research Chemicals 25mg 9200 EUR

2‐FLUORO‐4‐IODO‐5‐METHYLPYRIDINE

906007 Survival Technologies each Ask for price

N-(Diphenylmethylene)-N-[(5-methylpyridin-3-yl)methyl]amine ( )

MBS6056780-250mg MyBiosource 250(mg 500 EUR

N-(Diphenylmethylene)-N-[(5-methylpyridin-3-yl)methyl]amine ( )

MBS6056780-5x250mg MyBiosource 5x250mg 2090 EUR

4-Methylpyridine-2,3-diamine

20-abx183629 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 g
 • 1 g
 • 5 g

4-Methylpyridine-2,6-diamine

M329075 Toronto Research Chemicals 5g 800 EUR

4-Methyl-pyridine-2,5-diamine

M341015 Toronto Research Chemicals 1g 800 EUR

4-Methyl-N-(5-methyl-2-pyridinyl)benzamide

M320370 Toronto Research Chemicals 100mg 132 EUR

N-((4-([1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-5-(6-methylpyridin-2-

T9837-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

N-((4-([1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-5-(6-methylpyridin-2-

T9837-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

N-((4-([1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-5-(6-methylpyridin-2-

T9837-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

N-((4-([1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-5-(6-methylpyridin-2-

T9837-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

N-((4-([1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-5-(6-methylpyridin-2-

T9837-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-((4-(2-(6-methylpyridin-3-yl)-2-oxoethyl)phenyl)sulfonyl)ethanone

M314690 Toronto Research Chemicals 500mg 500 EUR

5-Methylpyridin-3-ol

M327055 Toronto Research Chemicals 100mg 81 EUR

3-Methylpyridin-2-ol

M337948 Toronto Research Chemicals 100mg 75 EUR

(S)-1'-Methylnicotinium Iodide ((S)-1'-Methyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridinium Iodide)

MBS6016865-10mg MyBiosource 10(mg 500 EUR

(S)-1'-Methylnicotinium Iodide ((S)-1'-Methyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridinium Iodide)

MBS6016865-5x10mg MyBiosource 5x10mg 2090 EUR

4-Methylpyridine

abx185236-100g Abbexa 100 g 260.4 EUR

4-Methylpyridine

M320745 Toronto Research Chemicals 50g 150 EUR

N-(3-Methyl-2-pyridinyl)-2-thiophenecarboxamide

M329125 Toronto Research Chemicals 250mg 800 EUR

4-(2-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-5-methylpyridin-2-yl)ethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol

H667575 Toronto Research Chemicals 50mg 15000 EUR

(5-Methylpyridin-3-Yl)Methanol

20-abx181434 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 g
 • 1 g
 • 5 g

(3-Methylpyridin-2-yl)methanol

M337935 Toronto Research Chemicals 100mg 81 EUR

(4R)-4-(3-Iodophenyl)-1-[(3-methyl-4-pyridinyl)methyl]-2-pyrrolidinone

I708690 Toronto Research Chemicals 25mg 9200 EUR

(4S)-4-(3-Iodophenyl)-1-[(3-methyl-4-pyridinyl)methyl]-2-pyrrolidinone

I708695 Toronto Research Chemicals 25mg 9200 EUR

4-​Ethyl-​2-​methylpyridine

E938663 Toronto Research Chemicals 500mg 1200 EUR

2‐AMINO‐3‐METHYLPYRIDINE

501006 Survival Technologies each Ask for price

2‐AMINO‐5‐METHYLPYRIDINE

501007 Survival Technologies each Ask for price

2-​Amino-​6-​methylpyridine

A613985 Toronto Research Chemicals 25g 52 EUR

2–Amino–6–methylpyridine

RM2638-100G EWC Diagnostics 1 unit 29.4 EUR

(S)-1-Methylnicotinium Iodide ((S)-1-Methyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridinium Iodide, NIM)

MBS6020932-10mg MyBiosource 10(mg 525 EUR

(S)-1-Methylnicotinium Iodide ((S)-1-Methyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridinium Iodide, NIM)

MBS6020932-5x10mg MyBiosource 5x10mg 2210 EUR

6-Methyl-3-pyridinol

M328295 Toronto Research Chemicals 10g 115 EUR

Methyl 4-[(6-Methylpyridin-2-yl)oxy]benzoate

M255420 Toronto Research Chemicals 500mg 800 EUR

N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole

M265170 Toronto Research Chemicals 250mg 201 EUR

N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole

MBS6104697-25mg MyBiosource 25(mg 575 EUR

N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole

MBS6104697-5x25mg MyBiosource 5x25mg 2440 EUR

4-(((5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methylpyridin-3-yl)methoxy)methyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol Dihydrochloride

P991220 Toronto Research Chemicals 50mg 7600 EUR

(2-methylpyridin-4-yl)methanamine

abx184845-1g Abbexa 1 g 1395.6 EUR

(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine

20-abx184861 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 g
 • 5 g

1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine

M329290 Toronto Research Chemicals 5g 800 EUR

1-(4-Methylpyridin-2-yl)piperazine

M329315 Toronto Research Chemicals 2.5g 800 EUR

(5-((5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methylpyridin-3-yl)methoxy)-6-methylpyridine-3,4-diyl) Dimethanol Hydrochloride

P991100 Toronto Research Chemicals 50mg 9200 EUR

Methyl 4-Methylpyridin-3-ylcarbamate

M223298 Toronto Research Chemicals 1g 800 EUR

(S)-1'-Methyl-d3-nicotinium Iodide ((S)-1'-Methyl-d3-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridinium Iodide)

MBS6021844-5mg MyBiosource 5(mg 610 EUR

(S)-1'-Methyl-d3-nicotinium Iodide ((S)-1'-Methyl-d3-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridinium Iodide)

MBS6021844-5x5mg MyBiosource 5x5(mg 2600 EUR

(S)-1-Methyl-d3-nicotinium Iodide ((S)-1-Methyl-d3-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridinium Iodide)

MBS6025311-5mg MyBiosource 5(mg 545 EUR

(S)-1-Methyl-d3-nicotinium Iodide ((S)-1-Methyl-d3-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridinium Iodide)

MBS6025311-5x5mg MyBiosource 5x5(mg 2310 EUR

5-Methylpyridin-2-one Pirfenidone

M493285 Toronto Research Chemicals 100mg 735 EUR

(2-Methylpyridin-3-yl)acetonitrile

MBS6022265-50mg MyBiosource 50(mg 610 EUR

(2-Methylpyridin-3-yl)acetonitrile

MBS6022265-5x50mg MyBiosource 5x50mg 2600 EUR

2-Methylpyridineborane

20-abx185080 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 25 g
 • 5 g

6-Methylpyridine-3-amine

M327020 Toronto Research Chemicals 1g 569 EUR

DiA [4-(4-(Dihexadecylamino)styryl)-N-methylpyridinium iodide]

22030-25mg AAT Bioquest 25 mg 86 EUR

4-Methyl-2-pyridinethiol

M328155 Toronto Research Chemicals 500mg 1292 EUR

(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol

TNU0893-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol

TNU0893-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol

TNU0893-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol

TNU0893-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol

TNU0893-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

6-Methylpyridine-2-ethanol

20-abx182315 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 g
 • 1 g
 • 5 g

Borane-​2-​methylpyridine Complex

B675375 Toronto Research Chemicals 10g 173 EUR

6-Methyl-3-pyridineethanol

M326800 Toronto Research Chemicals 1g 800 EUR

N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole Sulfide

M265175 Toronto Research Chemicals 500mg 190 EUR

N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole Sulfone

M265180 Toronto Research Chemicals 10mg 603 EUR

N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole Sulfone

MBS6062379-25mg MyBiosource 2.5(mg 525 EUR

N-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl] Rabeprazole Sulfone

MBS6062379-5x25mg MyBiosource 5x2.5mg 2210 EUR

1-(5-Methylpyridin-2-yl)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-d3

M320772 Toronto Research Chemicals 10mg 845 EUR

2-(Bromomethyl)-4-methylpyridine

B688545 Toronto Research Chemicals 2.5g 1800 EUR

2-Chloro-4-((6-methylpyridin-2-yl)oxy)benzoic Acid

C416145 Toronto Research Chemicals 500mg 1200 EUR

2-Chloro-4-((4-methylpyridin-2-yl)oxy)benzoic Acid

C416155 Toronto Research Chemicals 500mg 1200 EUR

2-(Methoxymethyl)-6-methylpyridine

M336793 Toronto Research Chemicals 2.5g 115 EUR

4-Methylpyridine-3-Boronic Acid

20-abx180559 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 g
 • 1 g
 • 25 g
 • 5 g

2-Methylpyridine-4-boronic acid

20-abx185078 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 g
 • 25 g
 • 5 g

5-Methylpyridine-3-Boronic Acid

20-abx183754 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 g
 • 1 g
 • 25 g
 • 5 g

1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine

M329280 Toronto Research Chemicals 5g 800 EUR

1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine

M329285 Toronto Research Chemicals 100mg 138 EUR

3-[(4-Methyl-2-pyridinyl)oxy]benzoic Acid

M416145 Toronto Research Chemicals 500mg 1200 EUR

3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-6-methylpyridine

M303640 Toronto Research Chemicals 100mg 110 EUR

3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-6-methylpyridine

MBS6034064-100mg MyBiosource 100(mg 505 EUR

3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-6-methylpyridine

MBS6034064-5x100mg MyBiosource 5x100mg 2125 EUR

3-(6-Methyl-3-pyridinyl)propanoic Acid

M340000 Toronto Research Chemicals 100mg 150 EUR

(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methanol

M266065 Toronto Research Chemicals 100mg 207 EUR

Methyl 3-Methyl-4-Pyridinecarboxylate

20-abx182537 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 g
 • 250 mg
 • 5 g

Methyl 3-Methylpyridine-2-Carboxylate

abx186500-25g Abbexa 25 g 292.8 EUR

1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine-d8

M329282 Toronto Research Chemicals 10mg 1200 EUR

2-Methylpyridine-4-carbaldehyde

20-abx185079 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 g
 • 5 g

2-Methylpyridine-4-carboxylic acid

20-abx183245 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 g
 • 5 g

5-Methylpyridine-2-carboxylic acid

20-abx183753 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 g
 • 5 g

3-Hydroxy-1-(4-hydroxyphenyl)-5-methylpyridin-2-(1H)-one

H943145 Toronto Research Chemicals 250mg 4500 EUR

6-Methyl-3-pyridineacetonitrile

M337915 Toronto Research Chemicals 500mg 1800 EUR

N-((4-([1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl)methyl)-2-bromoaniline

MBS5786597-10mg MyBiosource 10(mg 505 EUR

N-((4-([1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl)methyl)-2-bromoaniline

MBS5786597-1mg MyBiosource 1(mg 215 EUR

N-((4-([1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-5-(6-methylpyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl)methyl)-2-bromoaniline

MBS5786597-5mg MyBiosource 5(mg 365 EUR

2-(2-(4-Bromophenoxy)ethyl)-3-methylpyridine

B687220 Toronto Research Chemicals 250mg 3000 EUR

4-(Aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol

A470870 Toronto Research Chemicals 10mg 59 EUR

1-(2-Methylpyridin-4-yl)ethan-1-amine Hydrochloride

M406490 Toronto Research Chemicals 500mg 1200 EUR

6-Methylpyridine-3-carboxaldehyde

20-abx182316 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 g
 • 5 g

5-​Ethyl-​2-​methylpyridine(5-Ethyl-2-picoline)

E925530 Toronto Research Chemicals 100g 68 EUR

(2-Methylpyridin-4-yl)methanamine dihydrochloride

20-abx184846 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 g
 • 250 mg

4-Amino-1,3-dihydro-1-[(6-methyl-3-pyridinyl)methyl]-6-   [(tetr

TNU0892-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

4-Amino-1,3-dihydro-1-[(6-methyl-3-pyridinyl)methyl]-6-   [(tetr

TNU0892-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

4-Amino-1,3-dihydro-1-[(6-methyl-3-pyridinyl)methyl]-6-   [(tetr

TNU0892-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

4-Amino-1,3-dihydro-1-[(6-methyl-3-pyridinyl)methyl]-6-   [(tetr

TNU0892-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

4-Amino-1,3-dihydro-1-[(6-methyl-3-pyridinyl)methyl]-6-   [(tetr

TNU0892-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

6-Methylpyridine-2-carboxylic acid methyl ester

abx183802-100g Abbexa 100 g 861.6 EUR

3-Methyl-4-pyridinecarboxylicacid

20-abx180447 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 g
 • 25 g
 • 5 g

6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde

M326685 Toronto Research Chemicals 100g 173 EUR

3-Methyl-4-pyridinecarbonyl Chloride

M327045 Toronto Research Chemicals 2.5g 1200 EUR

3-((2-(Acetoxymethyl)-3-methylpyridin-4-yl)oxy)propyl Acetate

A167225 Toronto Research Chemicals 5g 1200 EUR

3-Methylpyridine-2-carboxylicacid,HCl

20-abx186278 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 g
 • 25 g
 • 5 g

2-(4-Methylsulfonyl)phenyl-1-(6-methylpyridin-3-yl)ethanone Oxime

M258895 Toronto Research Chemicals 100mg 178 EUR

6-Methyl-2-pyridinecarboximidamide

M337986 Toronto Research Chemicals 1g 1200 EUR

4-Chloro-2-(hydroxymethyl)-3-methylpyridine

C366625 Toronto Research Chemicals 100mg 150 EUR

4-Chloro-2-(hydroxymethyl)-3-methylpyridine

MBS6015095-100mg MyBiosource 100(mg 610 EUR

4-Chloro-2-(hydroxymethyl)-3-methylpyridine

MBS6015095-5x100mg MyBiosource 5x100mg 2600 EUR

8-Methyl-5-(2-(6-methylpyridin-3-yl)ethyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole

T310048 Toronto Research Chemicals 100mg 7600 EUR

6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde-d3

M326687 Toronto Research Chemicals 2.5mg 1920 EUR

2-(4-Methanesulfonyl-phenyl)-1-(6-methyl-pyridin-3-yl)-ethanone

M225915 Toronto Research Chemicals 1g 261 EUR

4-Methyl-1-(3-methyl-2-pyridinyl)-2-phenylpiperazine

M320720 Toronto Research Chemicals 100mg 1777 EUR

1,4-bis(6-Methylpyridin-3-yl)-2,3-bis(4-(methylsulfonyl)phenyl)butane-1,4-dione

M305805 Toronto Research Chemicals 50mg 4500 EUR

2-(4-methylsulfonyl)phenyl-1-(6-methylpyridin-3-yl)ethanone Oxime-d3

M258897 Toronto Research Chemicals 25mg 3000 EUR

1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfinyl)phenyl]ethanone

M314585 Toronto Research Chemicals 250mg 3000 EUR

1-Methyl-2-pyridin-2-yl-ethylamine Dihydrochloride

M337978 Toronto Research Chemicals 1g 1200 EUR

(R)-4-(3-Bromo-5-fluorophenyl)-1-((3-methylpyridin-4-yl)methyl)pyrrolidin-2-one

B392015 Toronto Research Chemicals 25mg 9200 EUR

(S)-4-(3-Bromo-5-fluorophenyl)-1-((3-methylpyridin-4-yl)methyl)pyrrolidin-2-one

B392020 Toronto Research Chemicals 25mg 9200 EUR

8-(Methyl-d3)-5-(2-(6-methylpyridin-3-yl)ethyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole-6,7,9-d3

M956733 Toronto Research Chemicals 50mg 17000 EUR

Etoricoxib 2-Methylpyridine (Methylsulfonyl)benzene -d6

E934174 Toronto Research Chemicals 75mg 19000 EUR

Etoricoxib 2-Methylpyridine (Methylsulfonyl)benzene

E934175 Toronto Research Chemicals 100mg 1800 EUR

3-Hydroxy-4,5-Bis(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridine

20-abx188387 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 25 g
 • 5 g

(4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride

M266015 Toronto Research Chemicals 500mg 190 EUR

2-Chloro-N-[2-(cyclopropylamino)-4-methyl-3-pyridinyl]-3-pyridinecarboxamide

MBS6119715-10mg MyBiosource 10(mg 505 EUR

2-Chloro-N-[2-(cyclopropylamino)-4-methyl-3-pyridinyl]-3-pyridinecarboxamide

MBS6119715-5x10mg MyBiosource 5x10mg 2125 EUR

4-[2-(Methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]benzaldehyde

M325330 Toronto Research Chemicals 500mg 800 EUR

2-(2 2-Dicarbethoxyvinylamino)-6-methylpyridine

D12730 Pfaltz & Bauer 10G 320.13 EUR

4,4'-(Oxybis(methylene))bis(5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol) Hydrochloride

P991230 Toronto Research Chemicals 100mg 4500 EUR

(S)-1-(6-((1-(4-Iodophenyl)-4-(methylamino)-4-oxobutan-2-yl)carbamoyl)-5-methylpyridin-3-yl)-N-(6-methyl-3-nitropyridin-2-yl)-1H-indazole-4-carboxamide

I354830 Toronto Research Chemicals 50mg 9500 EUR

1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-ethanone Oxime

M320090 Toronto Research Chemicals 100mg 1800 EUR

Methyl 3-(4-fluorobenzoyl)-6-methyl-2-pyridinecarboxylate

MBS5765274-100mg MyBiosource 100mg 320 EUR

Methyl 3-(4-fluorobenzoyl)-6-methyl-2-pyridinecarboxylate

MBS5765274-10mg MyBiosource 10mg 160 EUR

Methyl 3-(4-fluorobenzoyl)-6-methyl-2-pyridinecarboxylate

MBS5765274-25mg MyBiosource 25mg 200 EUR

Methyl 3-(4-fluorobenzoyl)-6-methyl-2-pyridinecarboxylate

MBS5765274-50mg MyBiosource 50mg 250 EUR

Methyl 3-(4-fluorobenzoyl)-6-methyl-2-pyridinecarboxylate

MBS5765274-5mg MyBiosource 5mg 145 EUR

4-(3-Hydroxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinemethanol

H627300 Toronto Research Chemicals 2.5g 1800 EUR

3-[6-(Dimethylamino)-4-methyl-3-pyridinyl]-2,5-dimethyl-N,N-dipropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine

D461680 Toronto Research Chemicals 100mg 12800 EUR

2-Methyl-8-(methyl-d3)-5-(2-(6-methylpyridin-3-yl)ethyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 2-oxide-6,7,9-d3

M200782 Toronto Research Chemicals 50mg 17000 EUR

1-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylic Acid

M641573 Toronto Research Chemicals 100mg 207 EUR

N-[5-Bromo-2-(cyclopropylamino)-4-methyl-3-pyridinyl]-2-chloro-3-pyridinecarboxamide

MBS6087595-5mg MyBiosource 5(mg 525 EUR

N-[5-Bromo-2-(cyclopropylamino)-4-methyl-3-pyridinyl]-2-chloro-3-pyridinecarboxamide

MBS6087595-5x5mg MyBiosource 5x5(mg 2210 EUR

Co więcej, transport leków kationowych, metforminy i paklitakselu w komórkach HepG2 został osłabiony przez inhibitory OCT, co sugeruje, że hOCT1 i hOCT3 wyrażane w komórkach HepG2 wykazują znaczący wpływ na działanie leków kationowych. Model in vitro oparty na fluorescencyjnym ASP +  może również stanowić szybkie i wydajne narzędzie analityczne do dalszych badań przesiewowych działań leków kationowych i interakcji z hOCT, szczególnie hOCT1 i hOCT3 w raku wątrobowokomórkowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *