• 9 czerwca, 2022

Porównawcza analiza pangenomowa gatunków jamy ustnej Veillonella

Rodzaj  Veillonella  jest powszechnym i obfitym członkiem mikrobiomu jamy ustnej. Obejmuje osiem gatunków:  V. atypica ,  V. denticariosi ,  V. dispar ,  V. infantium ,  V. nakazawae ,  V. parvula ,  V. rogosae  i  V. tobetusensis . Posiadają ważne szlaki metaboliczne, które wykorzystują mleczan jako źródło energii. Jednak ogólny metabolom tych gatunków nie był badany. Aby lepiej zrozumieć ramy metaboliczne  Veillonella  w ludzkim mikrobiomie jamy ustnej, przeprowadziliśmy porównawczą analizę pangenomową ośmiu gatunków jamy ustnej  Veillonella .

Analiza pangenomu jamy ustnej  Veillonella  ujawniła cechy oparte na informacjach ze szlaku KEGG, aby dostosować się do środowiska jamy ustnej. Odkryliśmy, że szlak metaboliczny fruktozy był zachowany we wszystkich   gatunkach  Veillonella podawanych doustnie, a Veillonella doustny  ma zachowane szlaki, które wykorzystują węglowodany inne niż mleczan jako źródło energii. Odkrycie to może pomóc w lepszym zrozumieniu sieci metabolicznej między mikrobiomami jamy ustnej i dostarczy wskazówek dotyczących projektowania przyszłych  badań in silico  i  in vitro  .

W ostatnich czasach oporne patogeny przenoszone przez żywność, zwłaszcza z  gatunku Campylobacter  , spowodowały kilka globalnych kryzysów.

Kryzysy te zostały spotęgowane przez ewolucję wielolekoopornych (MDR) patogenów bakteryjnych oraz pojawienie się szczepów o dużej lekooporności (XDR) i pan-drug-proof (PDR). Dlatego celem tego badania było zbadanie rozwoju oporności i istnienia zarówno XDR, jak i PDR wśród   izolatów Campylobacter .

 • Ponadto zbadaliśmy zastosowanie techniki polimorfizmu długości fragmentów w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR-RFLP) do wykrywania  izolatów Campylobacter opornych na fluorochinolony (FQ)  .
 • Łącznie zidentyfikowano 120  izolatów Campylobacter  w zależności od metod fenotypowych i genotypowych. Warto zauważyć, że cefoksytyna i imipenem były najskuteczniejszymi lekami przeciwko badanym   izolatom Campylobacter . Co ciekawe, większość naszych izolatów (75%) to MDR. Niestety, w naszym badaniu wykryto zarówno izolaty XDR, jak i PDR, z częstością występowania odpowiednio 20,8% i 4,2%.
 • Wszystkie izolaty oporne na FQ z minimalnym hamującym stężeniem cyprofloksacyny ≥4 µg/ml potwierdzono przez genetyczne wykrycie  mutacji chromosomowej gyrA  poprzez podstawienie treoniny w pozycji 86 na izoleucynę (Thr-86-do-Ile) przy użyciu techniki PCR-RFLP.
 • Tutaj PCR-RFLP była bardziej praktyczną i tańszą metodą stosowaną do wykrywania izolatów opornych na FQ. Podsumowując, wprowadziliśmy szybką genetyczną metodę identyfikacji izolatów opornych na FQ, aby uniknąć niepowodzenia leczenia poprzez właściwy opis środków przeciwdrobnoustrojowych.
 • Bacillus mycoides jest słabo poznany, pomimo częstego występowania w różnych środowiskach. Aby zapewnić bezpośredni wgląd w jego ekologię i historię ewolucyjną, przeprowadzono badania porównawcze pangenomu gatunku i funkcjonalną kategoryzację genową 35 izolatów uzyskanych z próbek gleby z północno-wschodniej Polski.
 • Pangenom tych izolatów składa się z 20175 genów i charakteryzuje się silną przewagą genów adaptacyjnych (~83%), znaczną ilością genów plazmidowych (~37%) oraz dużym udziałem profagów i sekwencji insercyjnych. Struktura pangenomowa i badania filodynamiczne sugerowały dużą różnorodność genomową wśród izolatów, ale nie znaleziono korelacji między liniami genetycznymi a pochodzeniem Bacillus.
 • Niemniej jednak dwie populacje B. mycoides, jedna z Białowieskiego Parku Narodowego, ostatniej naturalnej puszczy europejskiej z glebą ekologiczną, a druga z próbek gleb mineralnych pobranych w gospodarstwie w Jasienówce, miejscu o silnej presji antropogenicznej, różnią się znacząco w częstotliwości genów kodujących białka umożliwiające adaptację Bacillus do określonych warunków stresowych i wytwarzanie zestawu związków, co ułatwia ich kolonizację w różnych niszach ekologicznych.
 • Co więcej, różnice w częstości występowania istotnych czynników stresu sigma mogą być ważnym śladem tego procesu. Dzięki tym licznym genom adaptacyjnym B. mycoides jest w stanie szybko przystosować się do zmieniających się warunków środowiskowych.

 

Pomimo naszego bliskiego związku genetycznego z szympansami, istnieją znaczące różnice między zachowaniami społecznymi szympansów i ludzi.

Oksytocyna i wazopresyna są neuropeptydami zaangażowanymi w regulację zachowań społecznych u taksonów kręgowców, w tym tworzenie więzi między parami, komunikację społeczną i agresję, jednak niewiele wiadomo na temat neuroanatomii tych układów u naczelnych, zwłaszcza u małp człekokształtnych. Tutaj wykorzystaliśmy autoradiografię receptorową, aby zlokalizować receptory V1a oksytocyny i wazopresyny, odpowiednio OXTR i AVPR1a, w mózgach siedmiu szympansów. Wiązanie OXTR wykryto w przegrodzie bocznej, podwzgórzu, przyśrodkowym ciele migdałowatym i istocie czarnej. Wiązanie AVPR1a zaobserwowano w korze, przegrodzie bocznej, podwzgórzu, ciele sutka, całym ciele migdałowatym, wnęce zakrętu zębatego i istocie czarnej.

Rozmieszczenie receptorów OXTR/AVPR1a szympansów porównuje się z poprzednimi badaniami na kilku innych gatunkach naczelnych. Jedną zauważalną różnicą jest brak OXTR w regionach nagrody, takich jak brzuszna gałka blada i jądro półleżące u szympansów, podczas gdy OXTR występuje w tych regionach u ludzi. Nasze wyniki sugerują, że u szympansów, podobnie jak u większości innych antropoidalnych naczelnych badanych do tej pory, OXTR ma bardziej ograniczoną dystrybucję niż AVPR1a, podczas gdy u ludzi odnotowano odwrotny wzór. Podsumowując, nasze badanie dostarcza neuroanatomicznej podstawy do zrozumienia funkcji systemów oksytocyny i wazopresyny u szympansów.

Gruźlica (TB) to choroba zakaźna przenoszona drogą powietrzną, charakteryzująca się wysokim wskaźnikiem zachorowalności i śmiertelności, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

Czynniki wywołujące gruźlicę należą do kompleksu  Mycobacterium tuberculosis  (MTBc), który składa się z różnych gatunków ludzi i zwierząt związanych z gruźlicą. Niektóre gatunki związane ze zwierzętami mają potencjał zoonotyczny i zwiększają obciążenie związane z leczeniem gruźlicy. Szczepionka BCG („ Bacillus Calmette-Guérin ”) jest szeroko stosowana w zapobieganiu gruźlicy, ale jej stosowanie jest ograniczone u pacjentów i zwierząt z obniżoną odpornością z powodu działań niepożądanych i rozsianych powikłań zagrażających życiu.

W tym badaniu mieliśmy na celu przeprowadzenie analizy porównawczej genomu między gatunkami zaadaptowanymi przez człowieka, w tym szczepami szczepionkowymi BCG, aby zidentyfikować i wskazać konserwatywne geny związane ze zjadliwością we wszystkich gatunkach, co może dodać nową wartość w opracowywaniu szczepionek.  W tym celu z ogólnodostępnego zestawu danych WGS w NCBI pobrano sekwencje 183  szczepów Mycobacterium tuberculosis (MTB).

Gatunki obejmowały: 168 gatunków sensu stricto MTB z innymi ludzkimi szczepami związanymi z kompleksem MTB:  M. tuberculosis  var. africanum  (3),  M. tuberculosis  var. bovis  (2 genomy szkicowe) i 10 gatunków BCG, co umożliwiło analizę genomu rdzeniowego, zawierającego konserwatywne geny i niektóre determinanty czynników wirulencji. Ponadto skonstruowano drzewo filogenetyczne zawierające genomy człowieka (183); zwierzęta szczepy przystosowane do MTB (6) i środowiskowy   szczep Mycobacterium „ M. canettii ”.

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

CEX053Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 7170.06 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

CEX053Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 695.65 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

CEX053Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 942.36 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

CEX053Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3880.62 EUR

General Spermidine (SMD) ELISA Kit

4-CEX053Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

General Spermidine ELISA Kit (SMD)

RK00718 Abclonal 96 Tests 687.6 EUR

genesig Easy kit for Leishmania species

Z-Path-Leishmania-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

Rat Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

EK20256 SAB 96Т 768 EUR

Rat Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE21709RA-48Tests Abebio 48 Tests 345 EUR

Rat Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE21709RA-96Tests Abebio 96 Tests 650 EUR

Rat Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

RK15283 Abclonal 96T 280 EUR

Rat reactive oxygen species (ROS) Elisa Kit

EK720415 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.57 EUR

Rat reactive oxygen species( ROS) Elisa Kit

EK720895 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.61 EUR

Rat reactive oxygen species, ROS ELISA Kit

ELA-E1924r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rat reactive oxygen species(ROS)ELISA Kit

GA-E0312RT-48T GenAsia Biotech 48T 380.4 EUR

Rat reactive oxygen species(ROS)ELISA Kit

GA-E0312RT-96T GenAsia Biotech 96T 595.2 EUR

Rat reactive oxygen species(ROS)ELISA Kit

QY-E11340 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Rat reactive oxygen species(ROS) ELISA Kit

NSL1146r Sunlong 96 Tests 498 EUR

Rat reactive oxygen species( ROS) ELISA Kit

SL1189Ra Sunlong - 498 EUR

Rat reactive oxygen species,ROS ELISA Kit

YLA0379RA-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Rat reactive oxygen species,ROS ELISA Kit

YLA0379RA-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

genesig Easy Species specific kit for B.bubalis

Z-Path-SS-B.bubalis-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

Human Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

EK20181 SAB 96Т 768 EUR

Mouse Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

EK20255 SAB 96Т 768 EUR

Mouse Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE21711MO-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Mouse Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE21711MO-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Mouse Reactive Oxyen Species(ROS)ELISA Kit

NSL1077m Sunlong 96 Test 528 EUR

General SAM ELISA Kit

ELA-E14920GELA-E Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

General PYD ELISA KIT

ELI-03339Ge Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

ELISA kit for General SMD (Spermidine)

ELK8280 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 446.4 EUR

Human reactive oxygen species (ROS) Elisa Kit

EK710415 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.91 EUR

Mouse reactive oxygen species, ROS ELISA Kit

ELA-E1924m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Canine Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

EK12342 SAB 96Т 799 EUR

Canine Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE64463DO-48Tests Abebio 48 Tests 325 EUR

Canine Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE64463DO-96Tests Abebio 96 Tests 610 EUR

Mouse Reactive oxygen species (ROS) ELISA Kit

KTE71621-48T Abbkine 48T 359 EUR

Mouse Reactive oxygen species (ROS) ELISA Kit

KTE71621-96T Abbkine 96T 619 EUR

Mouse Reactive oxygen species (ROS) ELISA Kit

KTE71621-96T5 Abbkine 96 T×5 2809 EUR

Mouse Reactive oxygen species (ROS) ELISA Kit

KTE71621-96T50 Abbkine 96 T×50 26209 EUR

Mouse reactive oxygen species(ROS)ELISA Kit

QY-E21305 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human Reactive Oxygen Species (ROS) ELISA Kit

QY-E05580 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human reactive oxygen species(ROS) ELISA Kit

NSL1529Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

Mouse reactive oxygen species (ROS) ELISA Kit

SL0771Mo Sunlong - 528 EUR

Human reactive oxygen species(ROS) ELISA Kit

SL2046Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Human reactive oxygen species(ROS)ELISA Kit

YLA2047HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Human reactive oxygen species(ROS)ELISA Kit

YLA2047HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

genesig Easy kit for Shigella (all species)

Z-Path-Shigella_spp-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

General PGI2 ELISA Kit

EK20138 SAB 96Т 768 EUR

Chicken Reactive Oxyen Species(ROS) ELISA Kit

EK20447 SAB 96Т 768 EUR

Chicken Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE64613CH-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

Chicken Reactive OXyen Species (ROS) ELISA Kit

AE64613CH-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

Bovine Reactive oxygen species(ROS) ELISA Kit

NSL1041Bo Sunlong 96 T 528 EUR

Canine Reactive oxygen species(ROS) ELISA Kit

NSL1066Ca Sunlong 1161 wells 528 EUR

genesig Easy kit for all Ehrlichia species

Z-Path-Ehrlichia_spp-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy kit for all Entamoeba species

Z-Path-Entamoeba_spp-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for A.graveolens

Z-Path-SS-A.graveolens-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for C.familiaris

Z-Path-SS-C.familiaris-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for M.aeglefinus

Z-Path-SS-M.aeglefinus-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

Human reactive nitrogen species(RNS) Elisa Kit

EK710591 AFG Bioscience LLC 96 Wells 0.1 EUR

Mouse Reactive nitrogen species (RNS) ELISA Kit

KTE71622-48T Abbkine 48T 359 EUR

Mouse Reactive nitrogen species (RNS) ELISA Kit

KTE71622-96T Abbkine 96T 619 EUR

Mouse Reactive nitrogen species (RNS) ELISA Kit

KTE71622-96T5 Abbkine 96 T×5 2809 EUR

Mouse Reactive nitrogen species (RNS) ELISA Kit

KTE71622-96T50 Abbkine 96 T×50 26209 EUR

Porcine reactive oxygen species(ROS)ELISA Kit

NSL1288Po Sunlong 96T 528 EUR

Hamster reactive oxygen species( ROS) ELISA Kit

SL0021Ha Sunlong - Ask for price

General Valine ELISA Kit

EK4328 SAB 96 tests 659 EUR

genesig Easy kit for all Plasmodium species

Z-Path-Plasmodium_spp-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy kit for Rickettsia (all species)

Z-Path-Rickettsia_spp-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

General Mannose ELISA Kit

EK3774 SAB 96 tests 659 EUR

General Estrone ELISA Kit

EK4250 SAB 96 tests 659 EUR

General Estriol ELISA Kit

EK1790 SAB 96 tests 659 EUR

genesig Easy Species specific kit for Bos taurus

Z-Path-SS-B.taurus-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for Sus scrofa

Z-Path-SS-S.scrofa-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy kit for Acanthamoeba species v2.0

R00951 Novacyt Group 50 tests 410 EUR

General Arginine ELISA Kit

EK4106 SAB 96 tests 659 EUR

General Oxytocin ELISA Kit

EK5045 SAB 96 tests 659 EUR

General Cysteine ELISA Kit

EK2817 SAB 96 tests 659 EUR

General Cysteine ELISA Kit

ELA-E9193GELA-E Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

General oxytocin ELISA Kit

ELA-E1052GELA-E Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

General Dopamine ELISA Kit

EK2355 SAB 96 tests 659 EUR

genesig Easy Species specific kit for Felis catus

Z-Path-SS-F.catus-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for A.platyrhynchos

Z-Path-SS-A.platyrhynchos-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

General Glutamine ELISA Kit

EK4340 SAB 96 tests 659 EUR

General Biopterin ELISA Kit

EK4342 SAB 96 tests 659 EUR

General Cortisone ELISA Kit

EK4395 SAB 96 tests 659 EUR

General Histamine ELISA KIT

ELI-03048Ge Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

General Thyroxine ELISA Kit

EK1787 SAB 96 tests 358 EUR

General Estradiol ELISA Kit

EK1795 SAB 96 tests 414 EUR

General Serotonin ELISA Kit

EK2268 SAB 96 tests 539 EUR

General Endotoxin ELISA Kit

EK2290 SAB 96 tests 659 EUR

General Melatonin ELISA Kit

EK2433 SAB 96 tests 659 EUR

General Histamine ELISA Kit

EK2448 SAB 96 tests 659 EUR

genesig Easy Species specific kit for Capra hircus

Z-Path-SS-C.hircus-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for Equus asinus

Z-Path-SS-E.asinus-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific kit for Gadus morhua

Z-Path-SS-G.morhua-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy kit for Chlamydiaceae (all species)

Z-Path-Chlamydia-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

General Creatinine ELISA Kit

DLR-Crtn-Ge DL Develop 96T 411 EUR

General Creatinine ELISA Kit

EK4382 SAB 96 tests 539 EUR

General Tacrolimus ELISA Kit

EK2957 SAB 96 tests 659 EUR

General Creatinine ELISA Kit

DL-Crtn-Ge DL Develop 96T 391 EUR

General Creatinine ELISA Kit

EK17647 SAB 96Т 768 EUR

General Calcitriol ELISA Kit

EK1804 SAB 96 tests 659 EUR

General Calcitriol ELISA Kit

CELI-66118Ge Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-48T Reddot Biotech 48T 421.4 EUR

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 585.6 EUR

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-96T Reddot Biotech 96T 602 EUR

General Creatinine ELISA Kit

RDR-Crtn-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 811.2 EUR

General Creatinine ELISA Kit

RD-Crtn-Ge-48T Reddot Biotech 48T 401.3 EUR

General Creatinine ELISA Kit

RD-Crtn-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 560.4 EUR

General Creatinine ELISA Kit

RD-Crtn-Ge-96T Reddot Biotech 96T 573.3 EUR

General Creatinine ELISA Kit

RD-Crtn-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 775.2 EUR

General Creatinine ELISA Kit

RK04308 Abclonal 96T 280 EUR

genesig Easy Species specific kit for Gallus gallus

Z-Path-SS-G.gallus-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy kit for Brucella genus (all species)

Z-Path-Brucella-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

ELISA kit for Mouse Reactive oxygen species (ROS)

KTE71621-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

ELISA kit for Canine Reactive OXyen Species (ROS)

KTE20106-48T Abbkine 48T 398.4 EUR

ELISA kit for Canine Reactive OXyen Species (ROS)

KTE20106-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2538 EUR

ELISA kit for Canine Reactive OXyen Species (ROS)

KTE20106-96T Abbkine 96T 646.8 EUR

General Cholesterol ELISA Kit

EK3888 SAB 96 tests 659 EUR

General Sphingosine ELISA Kit

EK4344 SAB 96 tests 659 EUR

General Glutathione ELISA Kit

EK4923 SAB 96 tests 659 EUR

General Epinephrine ELISA Kit

EK2362 SAB 96 tests 659 EUR

General Aldosterone ELISA Kit

EK2437 SAB 96 tests 511 EUR

genesig Easy Species specific kit for Equus caballus

Z-Path-SS-E.caballus-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

General Triglyceride ELISA Kit

EK3875 SAB 96 tests 659 EUR

General Fructosamine ELISA Kit

EK4351 SAB 96 tests 659 EUR

General Testosterone ELISA Kit

EK1792 SAB 96 tests 358 EUR

General Progesterone ELISA Kit

EK1793 SAB 96 tests 358 EUR

General Pyridinoline ELISA Kit

EK2608 SAB 96 tests 659 EUR

General Testosterone ELISA Kit

RK00724 Abclonal 96 Tests 280 EUR

genesig Advanced kit for Acanthamoeba species v2.0

R00950 Novacyt Group 150 tests 808 EUR

genesig Standard kit for Acanthamoeba species v2.0

R01031 Novacyt Group 150 tests 602 EUR

ELISA kit for Mouse Reactive nitrogen species (RNS)

KTE71622-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2702.4 EUR

General Nitrotyrosine ELISA Kit

EK4027 SAB 96 tests 659 EUR

General Noradrenaline ELISA Kit

EK2432 SAB 96 tests 659 EUR

General Acetylcholine ELISA Kit

EK2438 SAB 96 tests 659 EUR

General Phylloquinone ELISA Kit

EK2447 SAB 96 tests 659 EUR

General Acetylcholine ELISA Kit

RD-ACH-Ge-48T Reddot Biotech 48T 508.6 EUR

General Acetylcholine ELISA Kit

RD-ACH-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 694.8 EUR

General Acetylcholine ELISA Kit

RD-ACH-Ge-96T Reddot Biotech 96T 726.6 EUR

General Acetylcholine ELISA Kit

RD-ACH-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 967.2 EUR

genesig Easy Species specific kit for Arachis hypogaea

Z-Path-SS-A.hypogaea-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

General Diacylglycerol ELISA Kit

EK4216 SAB 96 tests 659 EUR

genesig Real time PCR Species specific kit for C.hircus

Z-Path-SS-C.hircus Novacyt Group 100 tests 602 EUR

genesig Real time PCR Species specific kit for E.asinus

Z-Path-SS-E.asinus Novacyt Group 100 tests 602 EUR

genesig Real time PCR Species specific kit for G.gallus

Z-Path-SS-G.gallus Novacyt Group 100 tests 602 EUR

genesig Real time PCR Adv Species specific kit, G.gallus

Z-Path-SS-G.gallus-Adv Novacyt Group 100 tests 808 EUR

genesig Easy Species specific kit for Pollachius virens

Z-Path-SS-P.virens-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Easy Species specific Detection Kit for Venison

Z-Path-SS-Venison-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

General Androstenedione ELISA Kit

EK1791 SAB 96 tests 659 EUR

E3 ELISA Kit| General Estriol ELISA Kit

EF019580 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

DLR-E1-Ge DL Develop 96T 431 EUR

General Estriol (E3) ELISA Kit

DLR-E3-Ge DL Develop 96T 411 EUR

General VAL/ Valine ELISA Kit

E0070Ge Sunlong 1 Kit 630 EUR

General MN/ Mannose ELISA Kit

E0096Ge Sunlong 1 Kit 630 EUR

General E1/ Estrone ELISA Kit

E0028Ge Sunlong 1 Kit 630 EUR

General E3/ Estriol ELISA Kit

E0030Ge Sunlong 1 Kit 630 EUR

General Vitamin B1 ELISA Kit

EK4294 SAB 96 tests 659 EUR

General Lipoxin B4 ELISA Kit

EK4456 SAB 96 tests 659 EUR

General Lipoxin A4 ELISA Kit

EK3423 SAB 96 tests 659 EUR

General Lipoxin B4 ELISA Kit

ELA-E2264GE Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

General Estrone, E1 ELISA KIT

ELI-06644Ge Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

General Valine, VAL ELISA KIT

ELI-06890Ge Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

General Mannose, MN ELISA KIT

ELI-05085Ge Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

DL-E1-Ge DL Develop 96T 411 EUR

General Estriol (E3) ELISA Kit

DL-E3-Ge DL Develop 96T 391 EUR

General Vitamin B6 ELISA Kit

EK2442 SAB 96 tests 659 EUR

General Vitamin D3 ELISA Kit

EK2443 SAB 96 tests 659 EUR

General Vitamin E ELISA Kit

EK2444 SAB 96 tests 659 EUR

General Vitamin A ELISA Kit

EK2445 SAB 96 tests 659 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

CEB003Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6526.03 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

CEB003Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 642.61 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

CEB003Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 866.59 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

CEB003Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3539.66 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

4-CEB003Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

General Estriol (E3) ELISA Kit

CEA455Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6431.78 EUR

General Estriol (E3) ELISA Kit

CEA455Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 634.85 EUR

General Estriol (E3) ELISA Kit

CEA455Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 855.5 EUR

General Estriol (E3) ELISA Kit

CEA455Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3489.77 EUR

General Estriol (E3) ELISA Kit

4-CEA455Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

General Valine, VAL ELISA Kit

CELI-66014Ge Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

General Estrone, E1 ELISA Kit

CELI-66017Ge Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

General Mannose, MN ELISA Kit

CELI-66030Ge Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

General Estriol, E3 ELISA Kit

CELI-66095Ge Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

RDR-E1-Ge-48T Reddot Biotech 48T 442.26 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

RDR-E1-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 612 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

RDR-E1-Ge-96T Reddot Biotech 96T 631.79 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

RDR-E1-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 848.4 EUR

General Estriol (E3) ELISA Kit

RDR-E3-Ge-48T Reddot Biotech 48T 421.37 EUR

General Estriol (E3) ELISA Kit

RDR-E3-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 585.6 EUR

General Estriol (E3) ELISA Kit

RDR-E3-Ge-96T Reddot Biotech 96T 601.97 EUR

General Estriol (E3) ELISA Kit

RDR-E3-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 811.2 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

RD-E1-Ge-48T Reddot Biotech 48T 421.2 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

RD-E1-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 585.6 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

RD-E1-Ge-96T Reddot Biotech 96T 601.7 EUR

General Estrone (E1) ELISA Kit

RD-E1-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 811.2 EUR

General Estriol (E3) ELISA Kit

RD-E3-Ge-48T Reddot Biotech 48T 401.3 EUR

General Estriol (E3) ELISA Kit

RD-E3-Ge-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 560.4 EUR

General Estriol (E3) ELISA Kit

RD-E3-Ge-96T Reddot Biotech 96T 573.3 EUR

General Estriol (E3) ELISA Kit

RD-E3-Ge-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 775.2 EUR

General Estrone ELISA Kit (E1)

RK00650 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

General Estriol ELISA Kit (E3)

RK00653 Abclonal 96 Tests 280 EUR

General E3 / Estriol ELISA Kit

E0455Ge EIAab 96T 676 EUR

General E1 / Estrone ELISA Kit

E2070Ge EIAab 96T 676 EUR

General VAL / Valine ELISA Kit

E2143Ge EIAab 96T 676 EUR

General MN / Mannose ELISA Kit

E1543Ge EIAab 96T 676 EUR

genesig Real time PCR Species specific kit for B.bubalis

Z-Path-SS-B.bubalis Novacyt Group 100 tests 602 EUR

genesig Easy Species specific kit for Ovis aries (sheep)

Z-Path-SS-O.aries-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

genesig Real time PCR Species specific kit for Venison

Z-Path-SS-Venison Novacyt Group 100 tests 602 EUR

Mouse reactive oxygen species, ROS GENLISA ELISA

KLM1654 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

genesig Real time PCR Species specific kit, A.platyrhynchos

Z-Path-SS-A.platyrhynchos Novacyt Group 100 tests 602 EUR

Mouse Reactive oxygen species modulator 1 ELISA Kit

EK4090 SAB 96 tests 599 EUR

Human Reactive oxygen species modulator 1 ELISA Kit

EK4091 SAB 96 tests 599 EUR

Mouse Reactive Oxygen Species Modulator 1 ELISA Kit

IMSROMO1KT Innovative research each 820 EUR

Human Reactive Oxygen Species Modulator 1 ELISA Kit

IHUROMO1KT Innovative research each 799 EUR

General Allopregnanolone ELISA Kit

EK4128 SAB 96 tests 659 EUR

General Triiodothyronine ELISA Kit

EK1788 SAB 96 tests 358 EUR

DA ELISA Kit| General Dopamine ELISA Kit

EF019559 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

OT ELISA Kit| General Oxytocin ELISA Kit

EF019576 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

genesig Easy kit for all Human Enterovirus species

Z-Path-Enterovirus-EASY Novacyt Group 50 tests 410 EUR

General Dopamine (DA) ELISA Kit

DLR-DA-Ge DL Develop 96T 521 EUR

General DA/ Dopamine ELISA Kit

E0090Ge Sunlong 1 Kit 860.4 EUR

General Oxytocin (OT) ELISA Kit

DLR-OT-Ge DL Develop 96T 431 EUR

General Dopamine, DA ELISA KIT

ELI-02898Ge Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

General Dopamine (DA) ELISA Kit

DL-DA-Ge DL Develop 96T 496 EUR

General Oxytocin (OT) ELISA Kit

DL-OT-Ge DL Develop 96T 411 EUR

General Dopamine (DA) ELISA Kit

EK20264 SAB 96Т 768 EUR

General Vitamin B12 ELISA Kit

EK2446 SAB 96 tests 659 EUR

General Dopamine (DA) ELISA Kit

CEA851Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6431.78 EUR

General Dopamine (DA) ELISA Kit

CEA851Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 634.85 EUR

General Dopamine (DA) ELISA Kit

CEA851Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 855.5 EUR

General Dopamine (DA) ELISA Kit

CEA851Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3489.77 EUR

General Dopamine (DA) ELISA Kit

4-CEA851Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

General Oxytocin (OT) ELISA Kit

CEB052Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5253.68 EUR

General Oxytocin (OT) ELISA Kit

CEB052Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 537.83 EUR

General Oxytocin (OT) ELISA Kit

CEB052Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 716.9 EUR

General Oxytocin (OT) ELISA Kit

CEB052Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2866.07 EUR

General Oxytocin (OT) ELISA Kit

4-CEB052Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

General Retinol (Ret) ELISA Kit

CED051Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6588.86 EUR

General Retinol (Ret) ELISA Kit

CED051Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 647.78 EUR

General Retinol (Ret) ELISA Kit

CED051Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 873.98 EUR

General Retinol (Ret) ELISA Kit

CED051Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3572.93 EUR

General Retinol (Ret) ELISA Kit

4-CED051Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

General Dopamine, DA ELISA Kit

CELI-66071Ge Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

General Tyrosol (Tyr) ELISA Kit

CEO752Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6934.44 EUR

General Tyrosol (Tyr) ELISA Kit

CEO752Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 676.25 EUR

General Tyrosol (Tyr) ELISA Kit

CEO752Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 914.64 EUR

General Tyrosol (Tyr) ELISA Kit

CEO752Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3755.88 EUR

General Tyrosol (Tyr) ELISA Kit

4-CEO752Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

General Glycine (Gly) ELISA Kit

CES117Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 7012.98 EUR

General Glycine (Gly) ELISA Kit

CES117Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 682.72 EUR

General Glycine (Gly) ELISA Kit

CES117Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 923.88 EUR

General Glycine (Gly) ELISA Kit

CES117Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3797.46 EUR

General Glycine (Gly) ELISA Kit

4-CES117Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

General Taurine (Tau) ELISA Kit

CEV538Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6777.36 EUR

Nasze wyniki wykazały, że rdzeń genomu składa się z 1166 zachowanych genów wśród tych gatunków, co stanowi niewielką część pangenomu (7036 genów). Pozostałe geny w pangenomie (5870) to geny pomocnicze, dodające dużej różnorodności międzygatunkowej. Co więcej, rdzeń genomu zawiera kilka genów związanych z wirulencją, co może wyjaśniać rzadki potencjał zakaźności niektórych atenuowanych szczepów szczepionkowych u niektórych pacjentów. Badanie to ujawnia, że ​​przy opracowywaniu kandydatów na szczepionki można wziąć pod uwagę małą liczbę konserwatywnych genów w ludzkich gatunkach MTBc zaadaptowanych przez człowieka i dużą różnorodność międzygatunkową pangenomu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *