• 9 czerwca, 2022

Strukturalne wglądy w rozpoznawanie metylowanego DNA przez domenę wiążącą metyl-CpG MBD6 z Arabidopsis thaliana

Metylacja cytozyny jest modyfikacją epigenetyczną niezbędną do tworzenia dojrzałej heterochromatyny, wyciszania genów i stabilności genomu. W roślinach metylacja zachodzi nie tylko w obrębie zasad cytozyny w CpG, ale także w kontekstach CpHpG i CpHpH, gdzie H oznacza A, T lub C. Białka z domeną wiążącą metyl-CpG (MBD), które rozpoznają symetryczne dinukleotydy represory genów w komórkach ssaków są również obecne w komórkach roślinnych, chociaż ich właściwości strukturalne i funkcjonalne wciąż pozostają słabo poznane.

Aby wypełnić tę lukę, w tym badaniu określiliśmy strukturę roztworu domeny MBD białka MBD6 z  Arabidopsis thaliana  i zbadaliśmy jego właściwości wiązania z metylowanym DNA za pomocą testów wiązania i dogłębnej analizy spektroskopowej NMR. Domena AtMBD6 MBD fałduje się w kanoniczną strukturę MBD zgodnie ze swoistością wiązania z metylo-CpG i posiada interfejs wiązania DNA podobny do ssaczych domen MBD.

Co jednak intrygujące, stwierdzono, że powinowactwo wiązania domeny MBD AtMBD6 z DNA zawierającym metylo-CpG jest znacznie niższe niż w przypadku znanych domen MBD ssaków.

Główna różnica wynika z braku dodatnio naładowanych reszt w AtMBD6, które przypuszczalnie oddziałują ze szkieletem DNA, jak widać w ssaczych kompleksach DNA MBD/metylo-CpG. Podsumowując, stworzyliśmy strukturalne podstawy rozpoznawania metylo-CpG przez AtMBD6, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób białka MBD działają jako mediatory sygnałów epigenetycznych w komórkach roślinnych.

 • Czynniki transkrypcyjne (TF) to białka zaangażowane w regulację ekspresji genów. W epigenetyce ogólnie przyjmuje się, że metylowane nukleotydy mogą zapobiegać wiązaniu TF z fragmentami DNA. Jednak ostatnie badania potwierdziły, że niektóre TF mają zdolność do interakcji z metylowanymi fragmentami DNA w celu dalszej regulacji ekspresji genów.
 • Chociaż eksperymenty biochemiczne mogą rozpoznać TF wiążące się z metylowanymi sekwencjami DNA, te mokre metody eksperymentalne są czasochłonne i kosztowne. Metody uczenia maszynowego stanowią dobry wybór do szybkiej identyfikacji tych TF bez użycia materiałów eksperymentalnych .
 • W związku z tym badanie to ma na celu zaprojektowanie solidnego predyktora do wykrywania TF związanych z metylowanym DNA. Najpierw zaproponowaliśmy użycie funkcji wektora słowa tripeptydowego do formułowania próbek białka. Następnie, w oparciu o sieć neuronową rekurencyjną z długotrwałą pamięcią krótkotrwałą, zaprojektowano dwuetapowy model obliczeniowy. Predyktor pierwszego kroku został wykorzystany do odróżnienia czynników transkrypcyjnych od czynników nietranskrypcyjnych.
 • Gdy białka zostały określone jako TF, zastosowano predyktor drugiego etapu, aby ocenić, czy TF mogą wiązać się z metylowanym DNA . W niezależnym teście zbioru danych dokładność pierwszego i drugiego kroku wynosi odpowiednio 86,63% i 73,59%. Ponadto analiza statystyczna dystrybucji tripeptydów w próbkach treningowych wykazała, że ​​pozycja i liczba niektórych tripeptydów w sekwencji może wpływać na wiązanie TF z metylowanym DNA.
 • Ostatecznie w oparciu o nasz model powstał darmowy serwer WWW oparty na proponowanym modelu, który jest dostępny pod adresem https://bioinfor.nefu.edu.cn/TFPM/

Metylowane DNA jest nie tylko biomarkerem diagnostycznym, ale także prognostycznym dla wczesnego stadium raka.

Jednak sekwencjonowanie wodorosiarczynem sodu jako „złoty standard” metody wykrywania markerów metylacji ma pewne wady, takie jak czasochłonność i pracochłonność procedur. Dlatego do analizy sekwencji DNA z resztami metylowanymi lub bez nich wymagane są proste i niezawodne metody.

Proponujemy tutaj prostą i bezpośrednią metodę wykrywania metylacji DNA poprzez jego przejście konformacyjne do G-kwadrupleksu przy użyciu tranzystora polowego bramkowanego roztworem (SG-FET) bez użycia materiałów znakowanych. Gen  BCL-2  , który bierze udział w rozwoju różnych guzów ludzkich, zawiera segmenty G-bogate i ulega zmianie konformacyjnej do G-kwadrupleksu w zależności od  stężenia K + .

 

Skumulowane nici G-kwadrupleksów poruszają się blisko powierzchni czujnika SG-FET, co skutkuje dużymi sygnałami elektrycznymi opartymi na wewnętrznych ładunkach molekularnych. Ponadto gęstą hydrofilową szczoteczkę polimerową zaszczepia się za pomocą inicjowanej powierzchniowo polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu na powierzchnię czujnika SG-FET w celu zmniejszenia szumu elektrycznego w oparciu o niespecyficzną adsorpcję substancji zakłócających.

W szczególności kontrola grubości szczotki polimerowej indukuje sygnały elektryczne w oparciu o ładunki molekularne DNA w warstwie dyfuzyjnej, zgodnie z limitem długości Debye’a. Platforma oparta na czujniku SG-FET z dobrze zdefiniowaną szczoteczką polimerową jest odpowiednia do  monitorowania in situ  metylowanego DNA i stanowi urządzenie przyłóżkowe o wysokim stosunku sygnału do szumu i bez konieczności stosowania dodatkowych procesów takie jak konwersja wodorosiarczynu i reakcja łańcuchowa polimerazy.

Kilka leków przeciwnowotworowych opiera swoją cytotoksyczność na ich zdolności do interkalowania między parami zasad DNA.

Niemniej jednak ustalono, że mechanizm interkalacji leków w DNA rozpoczyna się od wcześniejszego sposobu interakcji leku z DNA wiązania rowka. Czasami, dla pewnego rodzaju płaskich małych cząsteczek, wiązanie przez rowki nie daje żadnego efektu cytotoksycznego i pożądane jest szybkie przejście takich płaskich małych cząsteczek do trybu interkalacji cytotoksycznej. Tak jest w przypadku metylowanych pochodnych fenantroliny (fen), gdzie zmiany w podstawieniu w pozycji i liczbie grup metylowych decydują o ich zdolności jako związków cytotoksycznych, a zatem jest to sposób na modulację efektów cytotoksycznych.

W tej pracy zbadaliśmy tę modulację za pomocą interakcji kompleksu [Pt(en)(phen)] 2+  i kilku pochodnych przez metylację fenu w różnej liczbie i pozycji oraz  heksameru DNA  d(GTCGAC) przez  rowek wiązanie przy użyciu metod PM6-DH2 i DFT-D. Analizę geometrii, struktury elektronowej i energetyki badanych układów porównano z pracami eksperymentalnymi, aby uzyskać wgląd w związek struktura-oddziaływanie dla badanych układów z cytotoksycznością.Trendy są wyjaśnione za pomocą wskaźnika interakcji niekowalencyjnych (NCI), analizy rozkładu energii (EDA) i wkładów solwatacyjnych. Nasze wyniki są zgodne z doświadczeniami, w których metylacja pozycji 4 fenu wydaje się faworyzować interakcję  poprzez  wiązanie rowka, co utrudnia przejście do interkalacyjnego trybu cytotoksycznego.

MethylFlash Methylated DNA Quantification Kit (Fluorometric) 

P-1035 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

MethylFlash Methylated DNA 5-mC Quantification Kit (Colorimetric)

P-1034 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

MethylFlash Hydroxymethylated DNA Quantification Kit (Fluorometric) 

P-1037 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

MethylFlash 5-Formylcytosine (5-fC) DNA Quantification Kit (Colorimetric) 

P-1041 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

MethylFlash Hydroxymethylated DNA 5-hmC Quantification Kit (Colorimetric)

P-1036 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

SuperSense Methylated DNA Quantification Kit

P-1021 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

MethylFlash Urine 5-Methylcytosine (5-mC) Quantification Kit (Colorimetric) 

P-1039 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

MethylFlash Urine 5-Methylcytosine (5-mC) Quantification Kit (Fluorometric) 

P-1040 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

MethylFlash Urine N6-methyladenosine (m6A) Quantification Kit (Colorimetric)

P-9015 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

Methylamp Global DNA Methylation Quantification Ultra Kit 

P-1014B EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

EpiQuik m6A RNA Methylation Quantification Kit (Colorimetric)  

P-9005 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Reactions
 • 48 Assays
 • 96 Assays

EpiQuik m6A RNA Methylation Quantification Kit (Fluorometric)

P-9008 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

MethylFlash Global DNA Methylation (5-mC) ELISA Easy Kit (Colorimetric)

P-1030 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 reactions
 • 48 reactions
 • 96 reactions

MethylFlash 5-mC RNA Methylation ELISA Easy Kit (Fluorometric)

P-9009 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 48 reactions
 • 48 reactions
 • 96 reactions

Hi-PCR® Carbapenemase Gene Quantificatio

MBPCR227-50R EWC Diagnostics 1 unit 686.64 EUR

DNA Quantification Kit

KT-045 Kamiya Biomedical Company 1 kit 794 EUR

MethylFlash Global DNA Hydroxymethylation (5-hmC) ELISA Easy Kit (Colorimetric)

P-1032 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 reactions
 • 48 reactions
 • 96 reactions

Rat Methylated DNA Control

D6434149 Biochain 5 ug Ask for price

Methylamp Universal Methylated DNA Kit 

P-1011 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 20 Modifications
 • 10 Modifications
 • 20 Modifications

Human Methylated DNA Control

D6255815 Biochain 5 ug 147 EUR

Mouse Methylated DNA Control

D6334149 Biochain 5 ug Ask for price

DNA Damage Quantification Kit

55R-1345 Fitzgerald 25 assays 660 EUR

DNA Damage Quantification Kit

GWB-AXR165 GenWay Biotech 25 assays Ask for price

FitAmp General DNA Quantification Kit 

P-1020 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays 

Methylamp Methylated DNA Capture (MeDIP) Kit 

P-1015 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 48 Reactions
 • 24 Reactions
 • 48 Reactions

DNA Quantification Assay Kit (Fluorometric)

K539-200 Biovision each 314.4 EUR

DNA Quantification Assay Kit (Fluorometric)

K539-2000 Biovision each 470.4 EUR

FitAmp Circulating DNA Quantification Kit 

P-1012 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays 

Broad Range DNA Quantification Kit, 100 assays

NS1020-BR-100 Benchmark Scientific 1 each 133.93 EUR

Monkey (Rhesus) Methylated DNA Control

D6534149 Biochain 5 ug Ask for price

Methylamp Universal Methylated DNA Preparation Kit

P-1019 EpiGentek 40 µg 416.7 EUR

DNA Damage Quantification Colorimetric Kit

K253-25 Biovision each 732 EUR

DNA Damage Quantification Colorimetric Kit

K2100-25 ApexBio 25 assays 475 EUR

Monkey (Cynomolgus) Methylated DNA Control

D6534149-Cy Biochain 5 ug Ask for price

Library Quantification DNA Standards (S1-S6)

20-abx098897 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 25%, 120 ul
 • 37.5%, 120 ul
 • 50%, 120 ul
 • 62.5%, 120 ul

High Sensitivity DNA Quantification Kit, 100 assays

NS1020-HS-100 Benchmark Scientific 1 each 133.93 EUR

EpiQuik Methylated DNA Immunoprecipitation Kit 

P-2019 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 48 Reactions
 • 24 Reactions
 • 48 Reactions

Human genomic DNA quantification kit with Double Dye probe

Z-gDNA-hu-q-DD Novacyt Group 150 tests 301 EUR

Fully CpG Methylated Human Genomic DNA

X10000 EpiGentek 10 µg/100 µl Ask for price

Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase

AP84971 SAB 1mg 2640 EUR

Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase

AP85149 SAB 1mg 2640 EUR

Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase

AP85431 SAB 1mg 2640 EUR

Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase

AP85584 SAB 1mg 2640 EUR

Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase

AP86064 SAB 1mg 2640 EUR

Mutation Quantification Control Plasma with 50 ng spike in DNA

Z2010003 Biochain 5 ml 194 EUR

Mutation Quantification Control Plasma with 250 ng spike in DNA

Z2010004 Biochain 25 ml 648 EUR

EpiQuik Tissue Methylated DNA Immunoprecipitation Kit 

P-2020 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 48 Reactions
 • 24 Reactions
 • 48 Reactions

EpiQuik 8-OHdG DNA Damage Quantification Direct Kit (Colorimetric) 

P-6003 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

EpiQuik 8-OHdG DNA Damage Quantification Direct Kit (Fluorometric) 

P-6004 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

QuantiSir Specific Gene Knockdown Quantification Kit For DNA Damage/Repair - XRCC4

P-5003 EpiGentek 96 Assays 945.66 EUR

Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase Antibody

20-abx109997 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase Antibody

abx109997-100l Abbexa 100 µl 162.5 EUR

Methylated & Low-Methylated DNA Matched Pair - Human Lymphocyte cell line

D6254874-PP Biochain 2x5 ug 404 EUR

HDL/LDL Quantification Kit

55R-1456 Fitzgerald 100 assays 727 EUR

Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase (MGMT) Antibody

abx402558-100g Abbexa 100 µg 287.5 EUR

Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase (ogt) Antibody

abx343866-100l Abbexa 100 µl 350 EUR

Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase (ogt) Antibody

abx343866-50l Abbexa 50 µl 250 EUR

GSSG/GSH Quantification Kit

KT-768 Kamiya Biomedical Company 200 tests 854 EUR

Cell Meterâ„¢ Colorimetric WST-8 Cell Quantification Kit

22770-1000Tests AAT Bioquest 1000 Tests 222 EUR

Cell Meterâ„¢ Colorimetric WST-8 Cell Quantification Kit

22771-5000Tests AAT Bioquest 5000 Tests 558 EUR

Dog Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase ELISA Kit

EK4202 SAB 96 tests 799 EUR

Methylated & Low-Methylated DNA Matched Pair - Human Peripheral Blood Leukocyte

D6234148-PP Biochain 2x5 ug 404 EUR

HDL and LDL/VLDL Quantification Kit

GWB-AXR284 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

mCherry Quantification Kit

K971-100 Biovision each 477.6 EUR

Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase Polyclonal Antibody

42551 SAB 100μg 390 EUR

Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase Polyclonal Antibody

42551-100ul SAB 100ul 399.6 EUR

Human Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase ELISA Kit

EK4201 SAB 96 tests 599 EUR

BCA Protein Quantification Kit

E112-01 Vazyme 250 rxn 45.11 EUR

BCA Protein Quantification Kit

E112-02 Vazyme 500 rxn 72.5 EUR

Hi-PCR® E. coli O157:H7 Quantification P

MBPCR198-50R EWC Diagnostics 1 unit 686.64 EUR

Nab1p (Methylated), Antibody

GWB-B907F5 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Free Fatty Acid Quantification Kit

55R-1455 Fitzgerald 100 assays 687 EUR

Free Fatty Acid Quantification Kit

GWB-AXR283 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

Mouse IgG Quantification ELISA Kit

K4161-100 Biovision each 373.2 EUR

Methylated Lysine Antibody

abx448445-100ug Abbexa 100 ug 644.4 EUR

Methylated Lysine Antibody

abx448445-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody

abx448445-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody

abx448445-96tests Abbexa 96 tests 562.5 EUR

Pico488 dsDNA quantification kit, 200

1102-200 Lumiprobe 200 assays 348 EUR

Pico488 dsDNA quantification kit, 200

B1102 Lumiprobe 200 assays 382.8 EUR

EpiQuik Nitrosative (8-Nitroguanine) DNA/RNA Damage Quantification Kit (Colorimetric)

P-6009 EpiGentek 48 Assays 733 EUR

Protein Quantification Kit (BCA Assay)

KTD3001-2500T Abbkine 2500T 169 EUR

Protein Quantification Kit (BCA Assay)

KTD3001-500T Abbkine 500 T 69 EUR

NGS Library Quantification Hi-ROX Kit

abx461032-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

NGS Library Quantification Hi-ROX Kit

abx461032-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

NGS Library Quantification Hi-ROX Kit

abx461032-96tests Abbexa 96 tests 1750 EUR

NGS Library Quantification Lo-ROX Kit

abx461033-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

NGS Library Quantification Lo-ROX Kit

abx461033-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

NGS Library Quantification Lo-ROX Kit

abx461033-96tests Abbexa 96 tests 1400 EUR

Dog MGMT/ Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase ELISA Kit

E0070Do Sunlong 1 Kit 630 EUR

Rat Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase (MGMT) ELISA Kit

RK14561 Abclonal 96T 280 EUR

Dog MGMT / Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase ELISA Kit

E2027d EIAab 96T 900 EUR

Rat Mgmt / Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase ELISA Kit

E2027r EIAab 96T 796 EUR

Triglyceride Quantification Kit

55R-1464 Fitzgerald 100 assays 700 EUR

Triglyceride Quantification Kit

GWB-AXR292 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

Lentivirus qPCR Quantification Kit

K1471-100 Biovision 100 Rxns 357.6 EUR

Retrovirus qPCR Quantification Kit

K1472-100 Biovision 100 Rxns 381.6 EUR

EZ‐PRRSV MPX 4.0 Quantification Standards

TC-9062-001 Tetracore each 60 EUR

Human MGMT/ Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase ELISA Kit

E1588Hu Sunlong 1 Kit 515 EUR

Human MGMT(Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase) ELISA Kit

EKF57429-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Human MGMT(Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase) ELISA Kit

EKF57429-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Human MGMT(Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase) ELISA Kit

EKF57429-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Human MGMT(Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase) ELISA Kit

EH2056 FN Test 96T 681.12 EUR

Human Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase (MGMT) ELISA Kit

AE58337HU-48Tests Abebio 48 Tests 325 EUR

Human Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase (MGMT) ELISA Kit

AE58337HU-96Tests Abebio 96 Tests 610 EUR

Mouse Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase (MGMT) ELISA Kit

RK13417 Abclonal 96T 280 EUR

Canine Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase (MGMT) ELISA Kit

RK15149 Abclonal 96T 280 EUR

Bovine MGMT / Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase ELISA Kit

E2027b EIAab 96T 900 EUR

Human MGMT / Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase ELISA Kit

E2027h EIAab 96T 736 EUR

Mouse Mgmt / Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase ELISA Kit

E2027m EIAab 96T 776 EUR

Bradford Protein Quantification Kit

E111-01 Vazyme 500 rxn 158.4 EUR

Bradford Protein Quantification Kit

E111-02 Vazyme 1000 rxn 188.4 EUR

Acetylcholine Quantification Kit

55R-1457 Fitzgerald 100 assays 633 EUR

Methylated Lysine Antibody (PE)

abx448404-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (PE)

abx448404-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (PE)

abx448404-96tests Abbexa 96 tests 612.5 EUR

Library Quantification Kit for Illumina

20-abx098895 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 ml
 • 5 ml

Library Quantification qPCR SuperMix

20-abx098896 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 ml
 • 5 ml

Total Glutathione Quantification Kit

KT-767 Kamiya Biomedical Company 100 tests 532 EUR

Library Quantification qPCR SuperMix

abx098896-100l Abbexa 100 µl 700 EUR

Library Quantification qPCR SuperMix

abx098896-200l Abbexa 200 µl 962.5 EUR

Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase Polyclonal Conjugated Antibody

C42551 SAB 100ul 476.4 EUR

Pan Methylated Lysine Antibody

DF7728 Affbiotech 200ul 420 EUR

Pan Methylated Lysine Antibody

DF7728-100ul Affinity Biosciences 100ul 280 EUR

Pan Methylated Lysine Antibody

DF7728-200ul Affinity Biosciences 200ul 350 EUR

Methylated Lysine Antibody (APC)

abx448362-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

Methylated Lysine Antibody (RPE)

abx448404-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

Methylated Lysine Antibody (HRP)

abx448447-400ul Abbexa 400 ul 727.2 EUR

Pan Methylated Lysine Antibody

abx217631-100ug Abbexa 100 ug 526.8 EUR

Pan Methylated Lysine Antibody

20-abx159635 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Antibody for Methylated Lysine

SPC-158D-A565 Stressmarq 0.1mg 489.6 EUR

Antibody for Methylated Lysine

SPC-158D-A633 Stressmarq 0.1mg 489.6 EUR

Antibody for Methylated Lysine

SPC-158D-A655 Stressmarq 0.1mg 489.6 EUR

Antibody for Methylated Lysine

SPC-158D-A680 Stressmarq 0.1mg 489.6 EUR

Antibody for Methylated Lysine

SPC-158D-A700 Stressmarq 0.1mg 489.6 EUR

Antibody for Methylated Lysine

SPC-158D-APCCY7 Stressmarq 0.1mg 576 EUR

Antibody for Methylated Lysine

SPC-158D-DY350 Stressmarq 0.1mg 507.6 EUR

Antibody for Methylated Lysine

SPC-158D-DY405 Stressmarq 0.1mg 493.2 EUR

Antibody for Methylated Lysine

SPC-158D-DY488 Stressmarq 0.1mg 482.4 EUR

Antibody for Methylated Lysine

SPC-158D-DY594 Stressmarq 0.1mg 484.8 EUR

Antibody for Methylated Lysine

SPC-158D-DY633 Stressmarq 0.1mg 478.8 EUR

Antibody for Methylated Lysine

SPC-158D-P594 Stressmarq 0.1mg 498 EUR

Antibody for Methylated Lysine

SPC-158D-STR Stressmarq 0.1mg 488.4 EUR

Pan Methylated Lysine Antibody

abx159635-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Pan Methylated Lysine Antibody

abx159635-10g Abbexa 10 µg 187.5 EUR

Pan Methylated Lysine Antibody

abx159635-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Methylated Lysine Antibody (APC)

abx448362-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (APC)

abx448362-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (APC)

abx448362-96tests Abbexa 96 tests 625 EUR

Methylated Lysine Antibody (HRP)

abx448447-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (HRP)

abx448447-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (HRP)

abx448447-96tests Abbexa 96 tests 637.5 EUR

Lipid Quantification Kit (Fluorometric)

STA-617 Cell Biolabs 100 assays 460 EUR

Hi-PCR® Salmonella Quantification Probe

MBPCR196-50R EWC Diagnostics 1 unit 686.64 EUR

ELISA kit for Human Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase (MGMT)

KTE62232-48T Abbkine 48T 398.4 EUR

ELISA kit for Human Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase (MGMT)

KTE62232-5platesof96wells Abbkine 5 plates of 96 wells 2538 EUR

ELISA kit for Human Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase (MGMT)

KTE62232-96T Abbkine 96T 646.8 EUR

Methylated Lysine Antibody (FITC)

abx448376-100ug Abbexa 100 ug 693.6 EUR

Methylated Lysine Antibody (FITC)

abx448376-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (FITC)

abx448376-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (FITC)

abx448376-96tests Abbexa 96 tests 612.5 EUR

QuantiSir General Gene Knockdown Quantification Kit

P-5001 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

Amplite® Total Sulfide Quantification Kit

21300-100Tests AAT Bioquest 100 Tests 318 EUR

Protein Quantification Kit (Bradford Assay)

KTD3002-2000T Abbkine 2000 T 89 EUR

Protein Quantification Kit (Bradford Assay)

KTD3002-5000T Abbkine 5000 T 149 EUR

Protein Quantification Kit (Bradford Assay)

KTD3002-500T Abbkine 500 T 39 EUR

HiPer® Relative Quantification Teaching

HTBM039-10PR EWC Diagnostics 1 unit 80.9 EUR

HiPer® Absolute Quantification Teaching

HTBM040-10PR EWC Diagnostics 1 unit 47.8 EUR

Methylated Lysine Antibody (PerCP)

abx448396-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

Methylated Lysine Antibody (PerCP)

abx448396-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (PerCP)

abx448396-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (PerCP)

abx448396-96tests Abbexa 96 tests 625 EUR

QuickQuant™ Mouse IgG Quantification Kit, 30 tests

QQNT-030 BioAssayWorks 30 tests 460.5 EUR

VAHTS Library Quantification Kit for Illumina

NQ101 Vazyme 500 rxn 349.2 EUR

VAHTS Library Quantification Kit for Illumina

NQ101-NQ104 Vazyme 500 rxns 175 EUR

Methylated Lysine Antibody (Biotin)

abx448446-400ul Abbexa 400 ul 693.6 EUR

Methylated Lysine Antibody (Biotin)

abx448446-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (Biotin)

abx448446-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (Biotin)

abx448446-96tests Abbexa 96 tests 612.5 EUR

Pan Methylated Lysine Rabbit pAb

E19-7728-1 EnoGene 50ug/50ul 145 EUR

Pan Methylated Lysine Rabbit pAb

E19-7728-2 EnoGene 100ug/100ul 225 EUR

Pan Methylated Lysine Rabbit pAb

ABD7728 Lifescience Market 100 ug 525.6 EUR

Recombinant Escherichia coli Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase (ogt)

CSB-EP013788ENV Cusabio 11689 mg Ask for price

OPCA00942-100UG - Recombinant human Methylated-DNA-- protein-cysteine methyltransferase

OPCA00942-100UG Aviva Systems Biology 100ug 323 EUR

OPCA00942-20UG - Recombinant human Methylated-DNA-- protein-cysteine methyltransferase

OPCA00942-20UG Aviva Systems Biology 20ug 218 EUR

Choline/Acetylcholine Quantification Kit

GWB-AXR285 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

Methylated Lysine Antibody (ATTO390)

abx448290-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (ATTO390)

abx448290-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (ATTO390)

abx448290-96tests Abbexa 96 tests 625 EUR

Methylated Lysine Antibody (ATTO488)

abx448298-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (ATTO488)

abx448298-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (ATTO488)

abx448298-96tests Abbexa 96 tests 625 EUR

Methylated Lysine Antibody (ATTO594)

abx448314-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (ATTO594)

abx448314-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Methylated Lysine Antibody (ATTO594)

abx448314-96tests Abbexa 96 tests 625 EUR

Apoptosis & Necrosis Quantification Kit (50 assays)

30017-1 Biotium KT 224 EUR

Super-Rapid Protein Quantification Kit (BCA Assay)

KTD3010-EN-500T Abbkine 500 T 89 EUR

Methylated Lysine Antibody (ATTO 390)

abx448290-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

Methylated Lysine Antibody (ATTO 488)

abx448298-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

Methylated Lysine Antibody (ATTO 565)

abx448306-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

Methylated Lysine Antibody (ATTO 594)

abx448314-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

Methylated Lysine Antibody (ATTO 633)

abx448322-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

Methylated Lysine Antibody (ATTO 655)

abx448330-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

Methylated Lysine Antibody (ATTO 680)

abx448338-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

Methylated Lysine Antibody (ATTO 700)

abx448346-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

Adeno-Associated Virus qPCR Quantification Kit

K1473-100 Biovision 100 Rxns 417.6 EUR

QuDye Protein Quantification kit (optimized for Qubit), 100

15102 Lumiprobe 100 assays 88.8 EUR

Pan Methylated Lysine Mouse mAb (10F8)

E2250187 EnoGene 100ul 225 EUR

Genorise® Customized PCR primers for quantification

GR108024 Genorise Scientific 2 nmol 65 EUR

Anti-Pan Methylated Lysine antibody

STJ97446 St John's Laboratory 200 µl 236.4 EUR

Methyl-beta-cyclodextrin (Mixture of Methylated)

M220100 Toronto Research Chemicals 1g 178 EUR

Methylated Lysine Antibody (PE / ATTO 594)

abx448388-100ug Abbexa 100 ug 727.2 EUR

Methylated Lysine Antibody (Streptavidin)

abx448412-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

Pico488 dsDNA quantification reagent, 200x solution in DMSO, 100 uL

12010 Lumiprobe 100 uL 70.8 EUR

VAHTS Library Quantification Kit for Illumina (Without ROX)

NQ102 Vazyme 500 rxn 349.2 EUR

Human Y chromosome quantification kit with Double Dye probe

Z-yDNA-hu-q-DD Novacyt Group 150 tests 301 EUR

Pan Methylated Lysine Blocking Peptide

DF7728-BP Affbiotech 1mg 234 EUR

Amplite® Fluorimetric Lithium Ion Quantification Kit

21351 AAT Bioquest 100Tests 505 EUR

Methylated Hesperidin (mixture of isomers)

M312097 Toronto Research Chemicals 100mg 132 EUR

Porteliteâ„¢ Fluorimetric Sodium Ion Quantification Kit

21327 AAT Bioquest 100Tests 505 EUR

Serum Triglyceride Quantification Kit (Colorimetric)

STA-396 Cell Biolabs 100 assays 515 EUR

Serum Triglyceride Quantification Kit (Fluorometric)

STA-397 Cell Biolabs 100 assays 515 EUR

VAHTS Library Quantification Kit for Illumina (Low ROX Premixed)

NQ103 Vazyme 500 rxn 349.2 EUR

EpiQuik Total Histone H3 Quantification Kit (Colorimetric) 

P-3062 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

EpiQuik Total Histone H3 Quantification Kit (Fluorometric) 

P-3063 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

EpiQuik Total Histone H4 Quantification Kit (Colorimetric) 

P-3072 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

EpiQuik Total Histone H4 Quantification Kit (Fluorometric) 

P-3073 EpiGentek
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 96 Assays
 • 48 Assays
 • 96 Assays

Pan Methylated Lysine Monoclonal Antibody

HW099 SAB 100ul 319 EUR

Pan Methylated Lysine Monoclonal Antibody

HW099-100ul SAB 100ul 302.4 EUR

Pan Methylated Lysine Monoclonal Antibody

HW099-50ul SAB 50ul 224.4 EUR

Porteliteâ„¢ Fluorimetric Lithium Ion Quantification Kit

21353 AAT Bioquest 100Tests 505 EUR

Human Telomere Length Quantification qPCR Assay Kit(Relative)

EQ022 ELK Biotech 100rxns 375 EUR

Mouse Telomere Length Quantification qPCR Assay Kit(Relative)

EQ028 ELK Biotech 100rxns 375 EUR

Sphingomyelin Quantification Colorimetric Assay Kit

K600-100 Biovision each 574.8 EUR

VAHTS Library Quantification Kit for Illumina (High ROX Premixed)

NQ104 Vazyme 500 rxn 349.2 EUR

ExoQualiTM Total Exosome Capture & Quantification Kit (Serum)

CEIK-107L-96wells Creative Bioarray 96 wells Ask for price

ExoQualiTM Total Exosome Capture & Quantification Kit (Urine)

CEIK-110L-96wells Creative Bioarray 96 wells Ask for price

Apoptotic, Necrotic & Healthy Cells Quantification Kit (50 assays)

30018-1 Biotium KT 242 EUR

HDL and LDL/VLDL Quantification Colorimetric/Fluorometric Kit

K2122-100 ApexBio 100 assays 667 EUR

HDL and LDL/VLDL Quantification Colorimetric/Fluorometric Kit

K613-100 Biovision each 783.6 EUR

ExoQualiTM Total Exosome Capture & Quantification Kit (Plasma)

CEIK-108L-96wells Creative Bioarray 96 wells Ask for price

Detergent Compatible Bradford Protein Quantification Kit

E211-01 Vazyme 500 rxn 213.6 EUR

EpiQuik 8-OhG RNA Damage Quantification Direct Kit (Colorimetric)

P-6008 EpiGentek 48 Assays 640 EUR

QuantiSir Specific Gene Knockdown Quantification Kit For Cell Cycle Regulation - TS

P-5005 EpiGentek 96 Assays 945.66 EUR

Human Histone H3.3 control (methylated) peptide

AB-23221-P Alpha Diagnostics 100ug 196.8 EUR

Human Histone H3.3 control (methylated) peptide

AB-23222-P Alpha Diagnostics 100ug 196.8 EUR

MycoLightâ„¢ Fluorimetric CTC Live Bacteria Quantification Kit

22405-100Tests AAT Bioquest 100 Tests 334 EUR

Free Fatty Acid Quantification Colorimetric/Fluorometric Kit

K2121-100 ApexBio 100 assays 624 EUR

Free Fatty Acid Quantification Colorimetric/Fluorometric Kit

K612-100 Biovision each 732 EUR

ExoTEST™ for Overall Exosome capture and quantification from Cell media

HBM-RTK-POC/TC HansaBioMed KIT 506.52 EUR

QuantiSir Specific Gene Knockdown Quantification Kit For Cell Death/Apoptosis - XIAP

P-5004 EpiGentek 96 Assays 945.66 EUR

QuantiSir Specific Gene Knockdown Quantification Kit For Cell Proliferation - Wnt 4

P-5006 EpiGentek 96 Assays 945.66 EUR

Pan Methylated Lysine Monoclonal Antibody (Mix)

E20-53429 EnoGene 100ug 225 EUR

HUMAN histone H3control ( H3 - methylated) peptide

AB-23119-P Alpha Diagnostics 100ug 196.8 EUR

Pan Methylated Lysine Monoclonal Antibody (Mix)

ABM0060-100uL Abbkine 100 μL 229 EUR

Pan Methylated Lysine Monoclonal Antibody (Mix)

ABM40195-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

Patrząc na wyniki NCI, oddziaływania te pochodzą nie tylko z oddziaływań CH/π i CH/n grupy metylowej w pozycji 4, ale także z ligandu etylenodiaminy (en), którego orientację w kompleksie Pt stwierdzono w ten sposób że wytwarza dużą liczbę słabych interakcji z DNA, zwłaszcza ze szkieletem cukrowym i fosforanowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *